Notitie Reikwijdte & Detailniveau motorcrosslocatie ter inzage

Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

WIERINGERMEER – Op 22 februari 2018 heeft de gemeenteraad besloten in te stemmen met het opstarten van de vervolg procedures voor de realisatie van een motorcrosslocatie in Hollands Kroon. De hoek Alkmaarseweg/Groetweg is hiervoor aangewezen als locatie. Vanaf het moment van besluitvorming van de raad heeft de motorcrossfederatie gewerkt aan een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD ligt vanaf vrijdag 7 juni zes weken ter inzage. Deze tijd kunt u gebruiken om hier een zienswijze over in te dienen.

De NRD is een verkennende studie waarin wordt vastgelegd wat de kaders zijn. De NRD gaat over:
1.  het ‘waarom’ van het plan of project;
2.  alternatieven;
3.  milieu-aspecten.

Deze is nodig voor het kunnen opstarten van een Milieueffectrapportage, afgekort een MER procedure. De notitie vindt u hier Lees verder

Motorcrossers mogen vier jaar crossen op de Kooypunt

Foto: Motocrossplanet.nl

Foto: Motocrossplanet.nl

NOORDKOP – De motorcrossers strijden al jaren voor een locatie waar men permanent kan crossen. Uiteindelijk is het doel om een baan aan de Groetweg te realiseren. Dat proces loopt al jaren. In de tussentijd biedt de gemeente Den Helder de crossers de helpende hand.

De crossers krijgen van de Den Hel­der­se ­wet­hou­der Jac­que­li­ne van Don­gen een ver­gun­ning voor maxi­maal vier jaar. Bin­nen die pe­ri­o­de moet er een per­ma­nen­te cross­baan in Hol­lands Kroon gerealiseerd zijn stelt ze. De komende vier jaar mogen de cros­sers maxi­maal twaalf keer per jaar, zes uur per dag, tus­sen ze­ven uur ’s mor­gens en ze­ven uur ’s avonds op Kooy­punt aan de slag.

In de Schager Courant zegt woord­voer­der Ger Mee­re­boer van Phoe­nix dat de cros­sers blij zijn dat zij weer kun­nen trai­nen. ,,Wij vol­doen aan de ge­luids­nor­men en zit­ten qua ge­luid la­ger dan het vlieg­veld De Kooy. Het ge­luids­ni­veau van onze mo­to­ren hou­den we con­stant in de ga­ten. De ver­gun­ning wil­len we na­me­lijk niet op het spel zet­ten.’’