Lokaal nieuwsNieuwsSport

Notitie Reikwijdte & Detailniveau motorcrosslocatie ter inzage

Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

WIERINGERMEER – Op 22 februari 2018 heeft de gemeenteraad besloten in te stemmen met het opstarten van de vervolg procedures voor de realisatie van een motorcrosslocatie in Hollands Kroon. De hoek Alkmaarseweg/Groetweg is hiervoor aangewezen als locatie. Vanaf het moment van besluitvorming van de raad heeft de motorcrossfederatie gewerkt aan een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD ligt vanaf vrijdag 7 juni zes weken ter inzage. Deze tijd kunt u gebruiken om hier een zienswijze over in te dienen.

De NRD is een verkennende studie waarin wordt vastgelegd wat de kaders zijn. De NRD gaat over:
1.  het ‘waarom’ van het plan of project;
2.  alternatieven;
3.  milieu-aspecten.

Deze is nodig voor het kunnen opstarten van een Milieueffectrapportage, afgekort een MER procedure. De notitie vindt u hier

De gemeente is verplicht de NRD ter inzage te leggen. Iedereen kan een zienswijze hierover insturen. U kunt binnen zes weken na de dag waarop de notitie ter inzage is gelegd, schriftelijk een zienswijze over de notitie insturen. Vermeld in uw zienswijze ook wat er volgens u niet mag ontbreken in de op te stellen MER. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u aan de burgemeester en wethouders van Hollands Kroon. Digitaal kan dit via deze link!

Alle zienswijzen worden door de gemeente verzameld en na de zienswijze termijn doorgezet naar de Motorsportfederatie. Op basis van de ontvangen zienswijzen, reacties en het advies van het college van burgemeester en wethouders stelt de motorcrossfederatie een (ontwerp)MER op.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau gaat vooraf aan een op te stellen milieueffectrapport (MER). De notitie geeft aan welke (milieu-)aspecten in de milieueffectrapportageprocedure worden onderzocht en op welk detailniveau. De resultaten hiervan worden verwerkt in de uiteindelijke MER en worden gebruikt voor het opstellen van het bestemmingsplan en de benodigde vergunningen. Dit zijn onder andere een omgevingsvergunning milieu en eventuele vergunningen/ontheffingen in het kader van de Wet Natuurbescherming. De MER wordt te zijner tijd samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd met de mogelijkheid voor u om hierop te reageren. Hierna is het aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan en de MER wel of niet vast te stellen.

Laat meer zien
Back to top button