NieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Zoek de BOA?

toezichthouder BOAHOLLANDS KROON – Waar is de bij­zon­der op­spo­rings­amb­te­naar (BOA) van Hol­lands Kroon ge­ble­ven? Dat vraagt ge­meen­te­raads­lid Jef­frey Lee­ver van co­a­li­tie­par­tij Se­ni­o­ren Hol­lands Kroon zich af.

Lee­ver heeft bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders om op­hel­de­ring ge­vraagd. Hij ver­moedt dat de ge­meen­te al lan­ge­re tijd ver­sto­ken is van een boa. Die is ver­ant­woor­de­lijk voor het hand­ha­ven van di­ver­se ge­meen­te­lij­ke re­gels. ,,Bij mijn par­tij zijn klach­ten bin­nen­ge­ko­men, om­dat er na mel­din­gen geen re­ac­tie van de ge­meen­te is ge­ko­men of ac­tie is on­der­no­men”, al­dus Lee­ver. Daar­mee staan vol­gens hem vei­lig­heid en volks­ge­zond­heid in de ge­meen­te ter dis­cus­sie.
Lee­ver wil we­ten sinds wan­neer er geen hand­ha­ver meer ac­tief is. En, mocht de boa toch niet ‘zoek’ blij­ken, waar­om niet ade­quaat wordt ge­con­tro­leerd op klach­ten. Ver­der vraagt hij zich af hoe­veel klach­ten dit jaar bin­nen zijn ge­ko­men en hoe­veel er zijn af­ge­han­deld.

Laat meer zien
Back to top button