NieuwsRegionaal nieuws

Visafslag wil langer huren

visafslag-hollands-noorden1DEN OEVER – De coöpe­ra­tie­ve vis­af­slag Den Oe­ver en ge­meen­te Hol­lands Kroon zijn in ge­sprek over ver­len­ging van hun erf­pacht­con­tract voor veer­tig jaar. De ge­meen­te heeft de vis­af­slag aan­ge­bo­den grond te ko­pen waar­op haar vei­ling­ge­bouw staat. Op die ma­nier heeft de af­slag meer on­der­pand voor een bank­le­ning om haar ver­bou­wings­plan­nen uit te kun­nen voe­ren. 

Door­dat de on­der­han­de­lin­gen over grond­over­na­me naar ver­wach­ting lan­ger du­ren dan het mo­ment dat de coöpe­ra­tie de knoop over mo­der­ni­se­ring van het af­slag­ge­bouw de­fi­ni­tief wil door­hak­ken, is be­slo­ten eerst te pra­ten over ver­len­ging van de erf­pacht. De vis­vei­ling in Den Oe­ver wil de mo­dern­ste van Ne­der­land wor­den, in een toe­komst­be­sten­dig pand dat vol­doet aan de streng­ste hy­gië­ne-ei­sen.

Laat meer zien
Back to top button