NieuwsRegionaal nieuws

Uitgraven Heidense Kapel begonnen

E-12.12-kapel-ontwerp-RR-01-05-2014-kopieSTROE – De nieu­we Hei­den­se Ka­pel op St­roe wordt op 30 sep­tem­ber in ge­bruik ge­no­men. Voor de bouw zijn 98 da­gen uit­ge­trok­ken. Met de werkzaamheden wordt maandag begonnen. De planning is strak, de financiën zijn rond en afspraken zijn gemaakt. Het merendeel van het project wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Ook is er een bouwbord gemaakt met daarop de grootste sponsors.

Vanaf maandag wordt er elke week 4,5 dag gewerkt en er wordt rekening gehouden met de omgeving, dus geen radio aan, er wordt niet luid gesproken en elke dag wordt de rommel opgeruimd. De ka­pel van ze­ven bij vijf me­ter en to­ren (met de spits op 9,50 me­ter hoog­te ) wordt ge­bouwd in tuf­steen. Er wacht 135 vier­kan­te me­ter met­sel­werk. Voor deze klus is een be­drijf in­ge­scha­keld, Jac­co Schou­ten uit Hip­po­ly­tus­hoef. Spe­ci­aal voor de ka­pel is tuf­steen uit­ge­hakt in de Duit­se Eif­fel.

De ka­pel krijgt een pas­sen­de vloer. Be­stuurs­lid René Roes­singh: ,,Het wordt een pla­vei­sel van oude Wie­rin­ger graf­zer­ken. Bij het rui­men van gra­ven be­lan­den deze ste­nen her en der. Wij roe­pen Wie­rin­gers op om zer­ken be­schik­baar te stel­len. Een aan­tal ste­nen heb­ben we al, ik heb er zelf ook twee. Ook de­len van oude sar­co­fa­gen zijn wel­kom.”

De in­rich­ting van de ka­pel wordt so­ber. Stich­tings­voor­zit­ter Ma­rie­ke Roos: ,,We plaat­sen er bank­jes. En een ta­fel waar­op kaar­sen kun­nen bran­den.” De bouw­ploeg draagt de ka­pel 29 sep­tem­ber sym­bo­lisch over aan een stich­ting. Roos: ,,Van­af de vol­gen­de dag is de ka­pel over­dag open­baar toe­gan­ke­lijk.” Voor het da­ge­lijks ope­nen en slui­ten zoekt de stich­ting nog vrij­wil­li­gers. Het ge­bouw­tje ver­vangt een ka­pel­le­tje dat er in 1878 ver­dween.

Kijk voor meer informatie over de Heidense kapel op: www.heidensekapel.info

Laat meer zien
Back to top button