GemeentenieuwsNieuwsRegionaal nieuws

Onderzoek naar de Waddenzee

'De Waddenzee' -  Foto: Stichting Werelderfgoed
‘De Waddenzee’ – Foto: Stichting Werelderfgoed

HOLLANDS KROON – Hol­lands Kroon werkt mee aan een groot on­der­zoek van drie jaar hoe de Wad­den kan wor­den ver­sterkt als na­tuur- en re­cre­a­tie­ge­bied. “Mens en na­tuur moe­ten be­ter sa­men gaan op de Wad­den. Dat is ook be­lang­rijk voor onze ge­meen­te”, zegt woord­voer­ster Noor­tje Slot.

Hollands Kroon gaat samen met andere overheden, natuurorganisaties en watersportorganisaties, drie jaar lang onderzoek doen naar de interactie tussen natuur en vaarrecreatie in de Waddenzee. Doel van het onderzoek is de kwaliteit van de Wadden als natuur- en recreatiegebied te versterken. Op basis van deze data kunnen beter beslissingen genomen worden over het beheer, activiteiten, gedrag, etc. op de Waddenzee.
Het onderzoek
Het onderzoek combineert bestaande databestanden van het Waddengebied met inzicht in de beleving van de recreant. Er wordt onder andere gebruikt gemaakt van databestanden en tellingen van vogels en zeehonden en data over de recreatievaart (radargegevens, vliegtuig-, haven- en sluistellingen). Tegelijk kijken onderzoekers naar de interactie tussen recreatie en natuur. Daarbij maken ze onder meer gebruik van waarnemingen van wadlopers en zeekanoërs. Voor het eerst wordt ook de beleving van de recreant in beeld gebracht, bijvoorbeeld met behulp van de online community Greenmapper (www.greenmapper.nl). De koppeling van verschillende gegevensbronnen is uniek. Alleen al de radargegevens leveren jaarlijks zo’n 60 miljoen ‘records’ op, die helpen om de impact van vaarrecreatie op de Waddenzee in beeld te brengen. Dit najaar worden al de eerste resultaten verwacht.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium dat bestaat uit Stenden/ETFI, Altenburg & Wymenga, SOVON, Rijksuniversiteit Groningen en De Karekiet landschap en ecologie. Het programma beslaat drie jaar en wordt na elk jaar geëvalueerd en waar nodig aangescherpt.

Beleving van de Waddenzee

Hollands Kroon grenst voor een groot gedeelte aan Unesco Werelderfgoed Waddenzee en is lid van de Vereniging van Waddenzeegemeenten. Voor Hollands Kroon is het van belang dat mens en natuur elkaar kunnen vinden op de Waddenzee. Veel natuurgebieden worden gesloten omdat de mens schade aanricht, terwijl natuurgebieden eigenlijk beleefd moeten worden door de mens. De uitkomst van dit onderzoek levert een grote bijdrage aan het vinden van het evenwicht tussen menselijke beleving en behoud van natuurwaarden in de Waddenzee.

Laat meer zien
Back to top button