NieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Onafhankelijk Hollands Kroon stelt politieke vragen over de verkeersveiligheid

HOLLANDS KROON – Onafhankelijk Hollands Kroon vindt verbetering van de verkeersveiligheid als onderdeel van de leefomgeving van onze inwoners belangrijk. Met name in de bebouwde kom is nog een wereld te winnen. Dit bleek ook bij bespreking van het Verkeersveiligheidsplan in 2020. Op 7 juli 2020 is het Verkeersveiligheidsplan door de raad vastgesteld en is aangegeven dat er jaarlijks een ‘gerichte geactualiseerde uitvoeringsagenda aan de raad wordt aangeboden. Zo kan de gemeenteraad de nodige maatregelen betrekken bij het opstellen van de kadernota en/of meerjarenbegroting.

Echter is er voor de fractie van Onafhankelijk Hollands Kroon nog veel onduidelijk over de voortgang rondom de aanpak van de verkeersveiligheid. Na de memo van 15 juni 2021 en een artikel in het NHD is het verder stil gebleven. Gezien het belang van de verkeersveiligheid in Hollands Kroon is het goed om de vinger aan de pols te houden. Aan de hand van het in 2020 aangenomen Verkeersveiligheidsplan en de daaruit opgenomen kaders in de programmabegroting heeft de fractie van Onafhankelijk Hollands Kroon politieke vragen gesteld om inzichtelijk te krijgen hoe de stand van zaken nu is.

De politieke vragen:

Onafhankelijk Hollands Kroon vindt verbetering van de verkeersveiligheid als onderdeel van de leefomgeving van onze inwoners belangrijk. Met name in de bebouwde kom is nog een wereld te winnen. Dit bleek ook bij bespreking van het Verkeersveiligheidsplan in 2020. Op 7 juli 2020 is het Verkeersveiligheidsplan door de raad vastgesteld en is aangegeven dat er jaarlijks een ‘gerichte geactualiseerde uitvoeringsagenda aan de raad wordt aangeboden. Zo kan de gemeenteraad de nodige maatregelen betrekken bij het opstellen van de kadernota en/of meerjarenbegroting.’

Op 15 juni jl. heeft het college de raad een memo gestuurd, met daarin drie projecten en nog twee losse locaties n.a.v. meldingen van bewoners. De locaties zijn gebaseerd op de ‘objectieve en subjectieve top 10’ van 2020.

 1. Is dit memo de werkwijze die beoogd is op grond van het Verkeersveiligheidsplan voor het: door de raad betrekken van de nodige maatregelen bij het opstellen van de kadernota en/of meerjarenbegroting?

In het NHD van 23 juni 2021 wordt een lijst met een ‘objectieve en subjectieve top 10’ weergegeven en wordt de wethouder ook geciteerd. De in het memo genoemde drie projecten en twee locaties die aangepakt worden, staan niet in de in het NHD-artikel genoemde ‘objectieve en subjectieve top 10’. In het memo van 15 juni jl. is geen ‘objectieve en subjectieve top 10’ bijgesloten.

 1. Is er een andere lijst met een ‘objectieve en subjectieve top 10’ dan degene die in het NHDartikel benoemd wordt?
 2. Zo ja, kan de raad de complete lijst en (inzicht in) het afwegingskader achter de gemaakte keuzes in het memo ontvangen? Met andere woorden: waarom zijn deze drie projecten en twee locaties in 2021 geprioriteerd en andere afgevallen?
 3. Wat gebeurt er met de wegen/locaties uit de ‘subjectieve en objectieve top 10’ die in 2021 niet zijn opgepakt?
 4. Hoe wordt deze ‘subjectieve en objectieve top 10’ openbaar gemaakt? U geeft in het memo aan dat er ook aanpassingen worden gedaan n.a.v. meldingen van bewoners.Onder de kop Opgave in het Verkeersveiligheidsplan wordt aangegeven dat het van belang is dat wegen veilig gebruikt kunnen worden door alle verkeersdeelnemers. In het Verkeersveiligheidsplan wordt aangegeven dat er een lage drempel is voor inwoners om zich met hun zorgen over verkeersonveilige situaties te melden bij de gemeente. Tegelijkertijd wordt op de website van de gemeente aangegeven dat de melding ongewenste verkeerssituatie ook moet worden gedaan namens de buurt, meerdere omwonenden of weggebruikers.
 5. Hoe wordt nu omgegaan met individuele bewonersmeldingen over verkeersonveilige situaties? Worden die afgehouden, of als signalen bij elkaar opgeteld?
 6. Hoeveel individuele en collectieve bewonersmeldingen over ongewenste verkeerssituaties (of verkeersknelpunten) heeft de gemeente de afgelopen twee jaar ontvangen via FiXi per kern?
 7. Kunt u ons een volledig overzicht geven van al deze bewonersmeldingen (geanonimiseerd) voor de ‘subjectieve en objectieve top 10’ binnen de bebouwde kom?

U geeft onder Opgave aan dat gedragsbeïnvloeding kan plaats vinden via gedragscampagnes vanuit de gemeente, samen met partners.

 1. Welke gedragscampagnes zijn de afgelopen twee jaar langs wegen binnen de bebouwde kom gehouden en op welke locaties?

U geeft in de programmabegroting aan dat er in 2022 ook 30 verkeerstellingen worden gehouden. Wij zijn vooral benieuwd wat de uitkomsten zijn van de verkeerstellingen sinds 2019.

 1. Voor welke wegvakken binnen kernen is bij de verkeerstellingen sprake van een overschrijding van de maximumsnelheid?
 2. Kunt u een handzaam overzicht aanleveren van wat die overschrijdingen zijn? Daarbij zien we graag alle meetgegevens, en niet alleen de ‘V85’.

De provincie heeft permanente tellers gepositioneerd langs wegen in haar beheer. Daardoor ontstaat een actueel en continu beeld over de intensiteiten.

 1. Heeft de gemeente – met de voorgenomen tellingen – een actueel en continu in- en overzicht (< 2 jaar oud) in de verkeersintensiteiten op de drukst bereden wegen in de kernen?
Laat meer zien
Back to top button