GemeentenieuwsNieuwsPolitiekRegionaal nieuws

’Ja dat kan, tenzij’ wordt in gemeentevisie nieuw credo

´Eén van de pagina´s uit de omgevingsvisie van Hollands Kroon´
´Eén van de pagina´s uit de omgevingsvisie van Hollands Kroon´

HOLLANDS KROON – Hoe kan Hol­lands Kroon er de ko­men­de ja­ren uit gaan zien? Wat zijn de mo­ge­lijk­he­den bin­nen de ge­meen­te op het ge­bied van ruim­te­lij­ke or­de­ning? De ge­meen­te heeft in een om­ge­vings­vi­sie de am­bi­ties, doe­len en ver­wach­tin­gen tot en met 2030 op­ge­steld. ‘Hol­land Kroon wil als tus­sen­per­soon fun­ge­ren zon­der in de­tail van bo­ven­af te be­pa­len hoe iets er­uit moet zien. In de om­ge­vings­vi­sie is het cre­do: ’ja dat kan, ten­zij”, zo valt er te le­zen in het stuk.
Het do­cu­ment be­vat een aan­tal spe­ci­fie­ke on­der­wer­pen waar de ge­meen­te rich­ting aan wil ge­ven, bij­voor­beeld de agra­ri­sche sec­tor als ge­heel, Agri­port en an­de­re be­drij­ven­ter­rei­nen plus het be­heer van de open­ba­re ruim­te. Ook ko­men ver­keers­vei­lig­heid, re­cre­a­tie en de voor­zie­nin­gen in de ker­nen aan bod. In­wo­ners kun­nen tot en met 20 juni hun re­ac­tie ge­ven op het stuk.

De omgevingsvisie is in te zien via.:omgevingsvisie.hollandskroon.nl.

Laat meer zien
Back to top button