NieuwsRegionaal nieuws

College besluit om de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord 1.0 aan te bieden aan de raad

REGIO – Zonnepanelen op daken, parkeerterreinen en langs wegen. En mogelijk kleine windturbines bij agrarische bedrijven. Dat zijn de keuzes in de Regionale Energiestrategie (RES). In dit rapport beschrijft regio Noord-Holland Noord waar groene energie opwekken mogelijk is. Na vele overleggen met inwoners, waterschap, netbeheerder en andere deelnemers is het rapport klaar. Het college van Burgemeester en Wethouders van Hollands Kroon heeft op 20 april besloten om RES 1.0 aan te bieden aan de raad.

“Met hulp van vele inwoners, agrariërs, ondernemers en andere betrokkenen ligt er nu een compleet plan.” zegt wethouder Duurzaamheid Theo Meskers. “De wensen van Hollands Kroon komen goed naar voren. We zeggen nee tegen grote windturbines. En we onderzoeken de mogelijkheden naar zon op land, dak en niet-agrarische grondlocaties. Het gaat om een eerste plan. Als we dit uitwerken, gaan we opnieuw in gesprek met de samenleving. We onderzoeken de zoekgebieden en kijken naar nieuwe ideeën. Er ontstaat ook ruimte voor meer experimentele technieken. Zo gaan we van de RES 1.0 naar een RES 2.0 en verder. Het lange pad bewandelen we samen.”

Wat is een Regionale Energiestrategie 1.0?
‘De RES 1.0 is een eerste stap in een lange samenwerking in de regio. Samen zorgen we voor een overstap van fossiele brandstoffen naar groene energie. Daarmee willen we veel minder CO2 gaan uitstoten. Zo werken we aan de plannen van het Klimaatakkoord. In de RES wordt eerst gekeken naar de opwek van duurzame elektriciteit met bestaande technieken: zonne- en windenergie. Dit in aanvulling op wind op zee, energiebesparing en de verkenning van nieuwe ideeën. Nederland is verdeeld in 30 energieregio’s. De Kop van Noord-Holland vormt samen met Westfriesland en regio Alkmaar energieregio Noord-Holland Noord. Landelijk moet er 35 TerraWattuur (Twh) aan groene energie worden opgewekt in 2030. Regio NHN zet in op een plan van 1,5 TWh. Dit komt bij de 2,1 TWh die nu al wordt opgewekt’ aldus Meskers

Waar wel en waar niet?
In een uitgebreid proces is opgehaald waar mogelijkheden zijn. Rekening is gehouden met natuur en milieu, de aansluiting op het elektriciteitsnet en of er wel en geen steun is voor opwek van zonne- en windenergie. Deelnemers van de bijeenkomsten zien graag zonnepanelen op geluidsschermen, boven parkeerterreinen en op grote daken. Ook zijn er plekken met kansen aangewezen op en bij bedrijventerreinen en langs wegen.

‘De wensen van Hollands Kroon zijn duidelijk. Er is geen ruimte voor grote windturbines, zonneparken op agrarische locaties en windturbines en zonne-energie op het oppervlaktewater van het IJsselmeer. Wel onderzoeken we de mogelijkheden van zon op eilanden bij de Wieringerhoek, zonnepanelen op grote daken en parkeerterreinen, zonneparken bij de op-/afritten van de A7 en de ruimtelijke inpassing van kleine windturbines (tot 15 meter) bij agrarische bedrijven’ zegt Wethouder Meskers.

Van zoekgebied naar concrete projecten
Onderdeel van de RES is een kaart met 45 gebieden waar de mogelijkheden voor zonne- en/of windenergie worden onderzocht. Deze gebieden noemen we de zoekgebieden. Deze gebieden voor windturbines en zonneweides hebben in de regio – en ook in de 29 andere energieregio’s in Nederland – soms tot heftige discussies geleid. De energietransitie wordt als belangrijk gezien. Maar er zijn ook zorgen voor de eigen woonomgeving, gezondheid, de gevolgen voor natuur en landschap en landbouwgronden. De RES-kaart heeft geen juridische status. Voordat een vergunning wordt verleend, moet door de gemeente goed gekeken worden naar verschillende belangen. In de RES zijn daarover duidelijke afspraken gemaakt.

Besluit en vervolg
In mei en juni 2021 besluiten de gemeenteraden en het algemeen bestuur van het waterschap over de RES 1.0. Begin juli besluiten de Provinciale Staten over de RES. Nadat de Regionale Energiestrategie 1.0 in juli is vastgesteld, wordt deze verder uitgewerkt. De 18 gemeenten, de provincie, het waterschap, de netbeheerder, energiecoöperaties, bedrijven, inwoners en andere betrokkenen gaan hiermee aan de slag.

Het college heeft de stuurgroep RES NHN de opdracht gegeven om een uitvoeringsprogramma op te stellen. Dit programma beschrijft de aanpak naar RES 2.0, de inzet van menskracht en middelen. RES 2.0 moet in juli 2023 af zijn.

Laat meer zien
Back to top button