NieuwsRegionaal nieuws

Coalitie Noord-Holland ‘’Duurzaam doorpakken!’

PROVINCIE – Noord-Holland heeft een nieuwe coalitie van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA. Samen met formateur Laura Bromet presenteerden zij woensdag 12 juni hun plannen voor de komende vier jaar. Het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ bevat ruim € 200 miljoen aan extra investeringen in schone energie, goede bereikbaarheid per auto, fiets en openbaar vervoer, een gezonde leefomgeving, cultuur, natuur, schoon water, natuurinclusieve landbouw en open landschap.
Het akkoord is het begin van een nieuwe samenwerking tussen deze partijen. Samen willen zij zich sterk maken voor een duurzaam, bereikbaar, leefbaar en innovatief Noord-Holland. Het is een akkoord op hoofdlijnen; geen dik en dichtgetimmerd verhaal. Tijdens het formatieproces hebben burgers, maatschappelijke organisaties, andere overheden, het bedrijfsleven en ook de oppositiepartijen inbreng geleverd.

Een greep uit de plannen:
Klimaat
De nieuwe coalitie gaat ambitieus aan de slag om de doelstellingen van Parijs te halen,  werkt de daarvoor benodigde maatregelen uit in een routekaart en sluit samen met partners een energieakkoord. De focus ligt op zonne-energie. Gemeenten worden ondersteund om de capaciteit op daken maximaal te benutten. Ook wordt volop ingezet op energiebesparing en innovatie, zoals geothermie, waterstof en warmte-koudeopslag. Onder voorwaarden is ook windenergie mogelijk.
Duurzame verstedelijking en bereikbaarheid
De nieuwe coalitie wil de bouw van nieuwe, energieneutrale woningen aanjagen door woonakkoorden te sluiten met gemeenten. Als de noodzaak is aangetoond, is in Noord-Holland Noord onder voorwaarden ook woningbouw aan de rand van dorpskernen mogelijk.
Er wordt € 26 miljoen uitgetrokken voor openbaar vervoer, de aanleg van snelfietsroutes en fietsveiligheid. Onderzocht wordt of de verbinding A8-A9 verdiept of ondertunneld kan worden aangelegd; de Stelling van Amsterdam wordt gespaard en er komt € 11 miljoen om de leefbaarheid bij Krommenie te verbeteren. Bij de N247 bij Broek in Waterland zal een onderdoorgang worden aangelegd, zodat het dorp weer ongedeeld wordt. Er komt een onderzoek naar het doortrekken van de Noord-Zuidlijn richting Zaanstad en Purmerend. Daarnaast  wordt geld gereserveerd voor mobiliteit in Zuid-Kennemerland, Den Helder en in het Gooi.
Leefbaarheid en economie
Er komt een Leefbaarheidsfonds van ruim € 13 miljoen voor investeringen in verbetering van de luchtkwaliteit, het opruimen van asbest en geluidsschermen. Daarnaast wordt de handhaving van natuur- en milieunormen geïntensiveerd. Het nieuwe college investeert in duurzame, economische innovatie, de transitie naar een circulaire economie en een goede aansluiting tussen onderwijs en een inclusieve arbeidsmarkt. Voor het opknappen en verduurzamen van bedrijventerreinen komt € 10 miljoen beschikbaar. Ten slotte investeert de nieuwe coalitie extra in rijksmonumenten, cultuureducatie, bibliotheken en (onderwater)archeologie.
Vitaal landelijk gebied
Voor klimaatadaptatie en om de natuur- en waterkwaliteit te verbeteren komt € 35 miljoen beschikbaar. Daarmee krijgt het Natuurnetwerk Nederland en de biodiversiteit een flinke impuls: er komt 3.000 hectare nieuwe natuur bij. De agrarische sector wordt gestimuleerd om stappen te zetten richting een kringlooplandbouw, met de nadruk op het zuinig gebruik van grondstoffen en het minder belasten van klimaat, milieu en natuur. Om de bodemdaling in veenweidegebieden tegen te gaan is maatwerk nodig. Ook komt er extra geld voor groene vrijwilligers en voor opvangcentra van wilde dieren. Ten slotte investeren wij € 10 miljoen in ruimte voor rust en ontspanning in onze groene gebieden.
Openbaar bestuur
Het nieuwe college streeft naar bestuurlijke vernieuwing. Noord-Hollanders worden meer betrokken bij het werk van de provincie, onder andere door het instellen van bewonerspanels. Daarnaast krijgen Provinciale Staten een grotere rol bij het tot stand komen van provinciaal beleid. De provinciale organisatie is in 2030 klimaatneutraal en geeft het goede voorbeeld door duurzaam in te kopen.
Gedeputeerden
Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zal, naast commissaris van de Koning Arthur van Dijk, bestaan uit zes gedeputeerden. GroenLinks draagt Zita Pels (o.a. financiën, circulaire economie, havens, cultuur, sport) en Edward Stigter (o.a. duurzame energie en klimaat) voor. Als gedeputeerden voor de VVD worden Cees Loggen (o.a. ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water) en Esther Rommel (o.a. natuur, landschap en bodemdaling) voorgesteld. D66 draagt Jack van der Hoek (o.a. economie, landbouw, recreatie en bestuurszaken) voor. En de PvdA stelt Adnan Tekin (o.a. mobiliteit, Schiphol, leefbaarheid, gezondheid en milieu) voor. Op 17 juni vergaderen Provinciale Staten van Noord-Holland over het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken’ en wordt het nieuwe college geïnstalleerd.
Laat meer zien
Back to top button