NieuwsRegionaal nieuws

Besluiten Provinciale Staten van Noord-Holland 13 september 2021

HAARLEM – Provinciale Staten stelden het ‘Perspectief Mobiliteit’ vast, namen de concept-samenwerkingsafspraken van de Metropoolregio Amsterdam aan en stemden in met het uitvoeringskader en de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling van het Waddenfonds.

Nadat ze een jaar lang online vergaderden debatteerden Provinciale Staten weer fysiek samen. Dat deden zij in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee, dat daarvoor de ruimte heeft. Het Provinciehuis is te klein om dat te doen met voldoende afstand. De nieuwe burgemeester van Bergen Lars Voskuil heette de voorzitter van Provinciale Staten Arthur van Dijk ’s morgens welkom in Egmond.

RIVM-rapport depositieonderzoek IJmond 2020
Op verzoek van de SP bespraken Provinciale Staten (PS) het RIVM-rapport over de neerslag van schadelijke stoffen in de omgeving van TATA-Steel. Ze gingen onder meer in op mogelijke maatregelen en op het betrekken van de IJmondgemeenten en het Rijk daarbij. Gedeputeerde Jeroen Olthof lichtte toe dat de provincie zich maximaal inspant en dat het einde van de mogelijkheden in zicht komt om ervoor te zorgen dat TATA schoner wordt. Ook wees hij op het belang van de rol van de rijksoverheid voor betere wetgeving, strengere normen en het mogelijk maken van een schonere en groenere staalproductie. In reactie op een motie van DENK zegde Olthof toe PS te informeren over zijn gesprekken met de IJmondgemeenten, waarna DENK de motie introk.

Waddenfonds
PS stemden in met het voorstel van het college over het uitvoeringskader en de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling van het Waddenfonds. Ze spraken onder andere over het voorkomen van gasboringen in de Waddenzee, het uitkopen van garnalenvissers en de manier waarop de provincies Noord-Holland, Groningen en Friesland het Waddenfond besturen. Een motie van PvdD, GL en JA21 over het meewegen van dierenwelzijn bij de activiteiten en projecten die het Waddenfonds ondersteunt, haalde een meerderheid. 

Perspectief Mobiliteit 
PS stelden het ‘Perspectief Mobiliteit’ vast, een voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) over de inzet op mobiliteit. Ze spraken over diverse aspecten, zoals: de keuzevrijheid op gebied van mobiliteit, een betere doorstroming, de fijnmazigheid van het vervoersnetwerk, de betaalbaarheid van het ov, regionale verschillen en het belang van fietspaden. Vragen die aan de orde kwamen: Zijn er minder wegen en ov nodig door thuiswerken? Is biodiversiteit voldoende geborgd? Hebben ouderen en mensen met een beperking voldoende financiële draagkracht? PS namen een motie van VVD, D66 en PvdA aan over voorgefabriceerde wegdelen van gerecycled plastic. Ook namen zij een motie van SP, 50PLUS, DENK, JA21, PvdA, PVV en GL over het opnemen van betaalbaarheid van het OV als uitgangspunt in het ‘Perspectief Mobiliteit’.

Samenwerkingsafspraken MRA
PS namen het voorstel van GS over de concept-samenwerkingsafspraken van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) aan. Ze spraken onder andere over de invloed van kleine gemeenten en de democratische controle op de MRA. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk gaf namens het college een toelichting bij het voorstel en de ingediende moties. PS namen daarna twee moties aan. Een motie van D66, VVD, GL, PvdA, CDA, PVV, PvdD, 50Plus/PvdO, DENK, JA21 om een woord in de tekst te wijzigen en een motie van PvdD en JA21 over het onderzoeken van de mogelijkheid van het livestreamen van relevante MRA-vergaderingen.

Rapport Randstedelijke Rekenkamer bescherming drinkwater
Naar aanleiding van het rekenkamerrapport over de wijze waarop de provincies drinkwaterbronnen kunnen beschermen, spraken PS met gedeputeerde Cees Loggen over het gebruik van ‘grijswater’ in huishoudens om drinkwater te besparen. Dit onderwerp komt in een commissie weer aan de orde.

Initiatiefvoorstel CDA Afwegingskader energie uit wind en zon op land
Statenlid Wilma van Andel (CDA) diende een initiatiefvoorstel in voor een afwegingskader voor energie uit wind en zon op land, onder ander over een 600-metergrens voor windmolens, toetsingscriteria voor duurzame energie en een coördinerende taak van de provincie. Diverse fracties gaven aan dat zij belang hechten aan toetsingscriteria. Vragen die aan de orde kwamen waren: Wat is de rol van de provincie? Zijn deze criteria goed uitgewerkt? Is dit een goed moment voor een dergelijk voorstel? En: In hoeverre zijn de criteria al geborgd? Gedeputeerde Stigter lichtte toe dat het college van GS de criteria herkent maar die op een andere manier heeft vertaald en adviseerde negatief over het initiatief. PS stemden niet in met het initiatiefvoorstel.

Overslaghaven Alkmaar
PS stemden in met het voorstel van GS over de besteding van het geld dat gereserveerd is voor investeringen in de bereikbaarheid van de regio Alkmaar. PS spraken onder meer over de vraag naar vervoer over water, over de N242 en de bijdrage aan een haven bij een bedrijventerrein.

Andere moties
PS namen een motie van JA21 aan over het aangaan van overleg met de netbeheerder over het ontlasten van het energienetwerk.

Afscheid en beëdigingen
PS namen afscheid van Eric Smaling (SP). Oudgediende Anna de Groot neemt zijn plaats in. Statenlid Sijmen Mülder volgt Bart Vink (D66) op, die zijn werk als volksvertegenwoordiger voortzet in de gemeenteraad van Amsterdam. Heidi Bouhlel (SP) en Mohamed Alkaduhimi (DENK) werden beëindigd als duo-commissielid.

Terugkijken en meer informatie
Belangstellenden kunnen de vergadering terugzien via https://noord-holland.stateninformatie.nl. Daar vinden zij ook overzichten van de stemmingen terug door te klikken op het ‘pijltje in het blauwe vakje’ bij het betreffende agendapunt. Binnenkort is daar ook de ondertitelde vergadering terug te zien. Alle hamerstukken, voorstellen en moties zijn te vinden bij de agenda van de Provinciale Statenvergadering van 13 september 2021.

Laat meer zien
Back to top button