NieuwsRegionaal nieuws

’Afsluitdijk geen kerstboom’

afsluitdijkHOLLANDS KROON – De Af­sluit­dijk wordt geen kerst­boom. Dat stel­len Ge­de­pu­teer­de Sta­ten in re­ac­tie op vra­gen van de PVV. Deze par­tij kan zich niet vin­den in de 13 mil­joen euro kos­ten­de kunst­pro­jec­ten van licht­kun­ste­naar Daan Roo­se­gaar­de.

De PVV maakt zich in het bij­zon­der druk over de pro­vin­ci­a­le bij­dra­ge van een half mil­joen euro. Vol­gens Sta­ten­lid Men­no Lud­riks wor­den de be­schik­ba­re fi­nan­ciële mid­de­len door de ’al ja­ren du­ren­de eco­no­mi­sche cri­sis’ steeds schaar­ser en kan het geld be­ter be­steed wor­den. GS weer­spre­ken dat er geld wordt ver­spild. „De kunst­pro­jec­ten van Daan Roo­se­gaar­de zul­len de ar­chi­tec­to­ni­sche en ico­ni­sche waar­de gaan ver­ster­ken.”

Laat meer zien
Back to top button