NieuwsPolitiek

Schriftelijke vragen over storten radioactief en giftig Polonium-210 bij Afvalzorg Wieringermeer

HOLLANDS KROON – De fracties van GroenLinks Hollands Kroon en LADA zijn verontrust over berichten dat er afval met het uiterst giftige Polonium-210 wordt gestort bij Deponie Afvalzorg aan de Koggenrandweg in de Wieringermeer. Zij hebben hierover vragen aan het College van B&W gesteld.

Op 10 oktober 2019 heeft de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) aan Tata Steel toestemming gegeven voor het storten van een aantal recycle– en afvalstoffen op de stortplaats van Deponie Afvalzorg in Middenmeer. Vier van deze afvalstoffen bevatten Polonium-210. Dit isotoop, dat vrijkomt bij de productie van staal, is zowel radioactief als zeer giftig en bij inademing dodelijk.

Nadat eerder vergunning is verleend voor het storten van chroom-6 houdende reststromen, komt er met de stort van het afval van Tata Steel een tweede afvalstroom naar Hollands Kroon met een uiterst giftige component, die niet verwerkt kan worden en niet afbreekbaar is.

De partijen vinden dit zeer zorgelijk en willen van het college weten of dit bij hen bekend is en hoe zij hier tegenover staan. Ook wordt er gevraagd naar risico’s voor de volksgezondheid en het milieu en of hierover contact is met buurgemeente Medemblik.

Geacht college,

Uit door een WOB-verzoek beschikbaar gekomen stukken is ons gebleken dat Tata Steel IJmuiden
van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) op 10 oktober 2019 een
Beschikking specifieke vrijgave voor een aantal recycle – en afvalstoffen heeft gekregen. Vier van
deze afvalstoffen bevatten Polonium-210. Dit isotoop is zowel radioactief als zeer giftig. Een zeer
kleine hoeveelheid is voldoende om bij een mens ziekte of de dood te veroorzaken. Inhaleren van
polonium-210 bevattende stofdeeltjes kan dodelijk zijn, daar de isotoop alfadeeltjes uitzendt die
in het lichaam celstructuren aantasten, schade toebrengen aan DNA en celdood veroorzaken. Dit
leidt ertoe dat organen uitvallen met de dood tot gevolg.

Voorheen stortte Tata Steel het afval bij Deponie Afvalzorg locatie Nauerna, die hiervoor
vergunning heeft tot 1 april 2022. Omdat deze locatie vol is, is de vergunning op verzoek van Tata
Steel uitgebreid met de locaties Deponie Afvalzorg Lelystad en Wieringermeer. Voor Tata Steel is
dit belangrijk, want zonder stortlocatie vallen hoogovens uit en de productie stil.

Uit de e-mailwisseling tussen de ANVS en Tata Steel blijkt dat Tata Steel IJmuiden meerdere keren
heeft aangedrongen op het aanpassen van de toegestane stralingsnorm en dat de ANVS geen eigen
metingen heeft gedaan maar uitgaat van door Tata Steel aangeleverde parameters. Ook uit
rapporten van het RIVM en de Omgevingsdiensten over de uitstootcijfers komt het beeld naar
voren dat aangeleverde gegevens van Tata Steel als uitgangspunt worden genomen.

Vragen
1. Bent u bekend met het storten van Polonium-210 bij Afvalzorg Wieringermeer?
a) Zo ja, wat is uw standpunt in deze?
b) Zo nee, bent u bereid hierover contact op te nemen met de provincie en de ANVS,
alsmede de betrokken omgevingsdienst(en)?

2. Kunt u de raad zo spoedig mogelijk informeren over de situatie, inclusief de risico’s voor
de volksgezondheid en het milieu?

3. Heeft u hierover contact met het college van de gemeente Medemblik?
a) Zo ja, wat is de vorm en inhoud van dit contact?
b) Zo nee, bent u bereid dit te doen?

Laat meer zien
Back to top button