Politiek

LADA stelt vragen over lozen koelwater op oppervlaktewater

HOLLANDS KROON – De fractie van LADA heeft vragen gesteld aan het college over de lozingen van zout koelwater van de datacenters op de Medemblikkervaart en daarna op de Waddenzee. Hieronder de vragen van de fractie:

Geachte leden van het college,

Op 25 mei hebben Gedeputeerde Staten vragen van de Partij voor de dieren beantwoord over o.a.
de lozing van koelwater van de datacenters. Daaruit blijkt dat er sprake is van de lozing van ingedikt
zouthoudend koelwater op de sloot waarna het afgevoerd wordt via de Medemblikkervaart en door
gemaal Leemans geloosd wordt op de Waddenzee.

In het gebiedsplan Wieringermeer wordt uitgesproken dat grondgebonden landbouw in dit gebied
de belangrijkste functie heeft waarbij is afgesproken om het huidige systeem niet verder belasten
met zout water. Dit betekent zo min mogelijk belasten van zoetwaterbronnen met zoutwaterlozing.

Op pagina 12 lezen we:
….geen verslechtering van de zoetwaterbeschikbaarheid accepteren bij het inpassen van nieuwe
ontwikkelingen…..

1. Hoe is dit te rijmen met het lozen van zout water op oppervlakte water?
2. Is hierover overleg geweest met de landbouworganisaties?
3. Zo ja, wat is daarvan de uitkomst?
4. Zo nee, waarom niet?
5. Is er onderzoek gedaan naar de effecten van dit zoute water op flora en fauna?
6. Zo ja, wat is daarvan de conclusie en waarom is dit aan de raad verstrekt?
7. Zo nee, waarom niet?
8. Welke zouten zitten er in het koelwater (graag de chemische naam) en hoe hoog zijn de
concentraties?

In een eerder gesprek van ons met het Hoogheemraadschap kregen wij te horen dat het afvalwater
van Google op het oppervlaktewater geloosd wordt en dat Microsoft het per tankwagen afvoert naar
de zuiveringsinstallatie. Uit de beantwoording van de vragen door GS is dat niet op te maken.

9. Kunt u ons duidelijkheid verschaffen of loost Microsoft ook op het oppervlaktewater?

Tot slot.
Wij willen deze vragen en de eerder gestelde vragen over de veiligheid (PV2127) voor 17 juni
beantwoord hebben ter voorbereiding op de beeldvormende vergadering die op deze datum
geagendeerd is.

Met vriendelijke groet,
Henk van Gameren

Laat meer zien
Back to top button