NieuwsPolitiek

CDA vraagt 100% subsidiëring voor 4 mei comités

HOLLANDS KROON – De fractie van het CDA heeft bij het college vragen neergelegd omtrent de herdenking van 4 mei. Op basis van de vastgestelde stukken lijkt het dat de 4 mei comités slechts kunnen rekenen op 50% subsidie op de te maken kosten terwijl dit volgens het CDA, ook naar de toekomst toe 100% moet zijn. Als sprake is van een omissie roept het CDA het college op dit te herstellen.

De raad heeft in haar vergadering van 19 december 2019 het voorstel Subsidieplafond 2020 vastgesteld. In de toelichting op het raadsvoorstel wordt aangegeven op welke aanvragen wordt afgeweken van hetgeen in de Beleidsregels Subsidie Hollands Kroon 2017 is gesteld. Voorts is aangegeven dat bij de eerstvolgende herijking van de Beleidsregels een en ander wordt aangepast.

Echter met betrekking tot de toekenning van de subsidies voor de herdenkingen van 4 mei wordt geen melding gemaakt dat er van de beleidsregels 2017 wordt afgeweken, overigens op een wijze waarmee de fractie van het CDA van harte mee instemt. De aanvraag van de 4 mei comités voor bekostiging van de te organiseren activiteiten wordt voor 100% gehonoreerd. Uit de beleidsregels blijkt dat de activiteiten slechts voor 50% zouden worden gesubsidieerd: ‘De subsidie voor activiteiten is maximaal 50% van de totale begroting van de instelling’.

De fractie van het CDA is van mening dat een 100% vergoeding voor de activiteiten van de 4 mei comités in principe als beleidsregel voor de toekomstige 4 mei herdenkingen zou moeten worden vastgelegd. De fractie van het CDA verzoekt dan ook het college de tekst aan te passen. Zeker in het jaar waarin 75 jaar Bevrijding wordt herdacht, zeer op zijn plaats.

Laat meer zien
Back to top button