GemeentenieuwsLokaal nieuwsNieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Genoeg te bespreken tijdens de raadsvergadering

HOLLANDS KROON – De agenda voor de raadsvergadering van 18 april was goed gevuld. Een viertal onderwerpen is oordeelsvormend besproken. Bij de oordeelsvorming wordt alle beschikbare informatie overwogen en besproken, om vervolgens tot een beslissing te komen.

Onderzoeksrapport datacenters
De vestiging van datacenters in onze gemeente heeft geleid tot een brede maatschappelijke discussie over de planvorming en de ruimtelijke inpassing. Het bureau Berenschot is door raad en college gevraagd onafhankelijk onderzoek te doen om inzicht te bieden in de ontwikkeling van de plan- en besluitvorming, met als doel hieruit lessen te trekken voor de toekomst. Door de raad werden meerdere adviezen/aanbevelingen herkend en erkend. Met name het (blijven) betrekken van inwoners bij de besluitvorming en het regelmatig herzien van de gekozen richting werden hierbij nadrukkelijk genoemd.

Bestemmingsplan Westerweg 27 te Nieuwe Niedorp
Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Op het agrarisch perceel zal voor een periode van 10 jaar huisvesting voor 100 arbeidsmigranten en een nieuwe (permanente) bedrijfswoning gerealiseerd worden. Nadat een eerder plan voor de huisvesting van 200 arbeidsmigranten niet op steun van de raad kon rekenen, was de raad in juli 2022 akkoord gegaan met een gewijzigd principeverzoek. Dit verzoek is uitgewerkt in dit bestemmingsplan. Aan aspecten als beheer en toezicht, landschappelijke inpassing en verkeersaspecten is in de planvorming op goede wijze aandacht besteed. De initiatiefnemer heeft uitgebreid aandacht besteed aan participatie met de omgeving.

Bestemmingsplan Buitendijks Parkeren Medemblik
In de stad Medemblik en vooral in het centrum van Medemblik is een groot gebrek aan parkeerruimte voor de inwoners, maar ook voor de vele toeristen die de stad aan het IJsselmeer komen bezoeken. De gemeenteraad van Medemblik heeft enkele jaren geleden besloten het bestaande buitendijkse parkeerterrein te verbeteren en te vergroten. Een deel van de daarvoor benodigde gronden ligt in de gemeente Hollands Kroon, daarom is gezamenlijk een bestemmingsplan voor deze parkeerruimte opgesteld. Met name op basis van opmerkingen van OHK en SHK heeft de meerderheid van de gemeenteraad het college gevraagd met Medemblik in gesprek te gaan om de landschappelijke inpassing meer te laten aansluiten op de uitgangspunten van de inrichting van de Wieringermeerpolder. Dit zou moeten leiden tot meer bomen (in plaats van riet) in het beeldkwaliteitsplan. Tevens wil de raad heldere afspraken over toezicht en handhaving. De besluitvorming over dit bestemmingsplan is daarom uitgesteld.

Regiovisie Sociaal Domein 2024-2029
De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel hebben, met input van de partners in het Sociale Domein, een Regiovisie voor het Sociaal Domein 2024-2029 opgesteld. Met de regiovisie als kompas, is het de bedoeling voor de inwoners:

  • de zorg die nodig is nog beter te organiseren;
  • de benodigde zorgfuncties beschikbaar te houden;
  • de leefbaarheid verder te vergroten;
  • het mee kunnen doen in de maatschappij te bevorderen.

De grote uitdagingen binnen het Sociaal Domein zijn inhoudelijk voor alle vier de gemeenten gelijk.  De uitdagingen, zoals bijvoorbeeld ‘Hoe kunnen we problemen bij inwoners voorkomen en vroegtijdig verhelpen?’, zijn complex. Bundeling van kennis, kunde en (beperkt beschikbare) capaciteit en middelen maken dat effectiever en efficiënter met de uitdagingen aan de slag kan worden gegaan. De gemeenten in de Noordkop hebben daarom gekozen voor een regionale visie voor het Sociaal Domein.

Laat meer zien
Back to top button