Notitie Reikwijdte & Detailniveau motorcrosslocatie ter inzage

Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

WIERINGERMEER – Op 22 februari 2018 heeft de gemeenteraad besloten in te stemmen met het opstarten van de vervolg procedures voor de realisatie van een motorcrosslocatie in Hollands Kroon. De hoek Alkmaarseweg/Groetweg is hiervoor aangewezen als locatie. Vanaf het moment van besluitvorming van de raad heeft de motorcrossfederatie gewerkt aan een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD ligt vanaf vrijdag 7 juni zes weken ter inzage. Deze tijd kunt u gebruiken om hier een zienswijze over in te dienen.

De NRD is een verkennende studie waarin wordt vastgelegd wat de kaders zijn. De NRD gaat over:
1.  het ‘waarom’ van het plan of project;
2.  alternatieven;
3.  milieu-aspecten.

Deze is nodig voor het kunnen opstarten van een Milieueffectrapportage, afgekort een MER procedure. De notitie vindt u hier Lees verder

Aanvraag motorcrossterrein morgen ter beoordeling in de gemeenteraad

Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

WIERINGERMEER – Morgenavond behandeld de gemeenteraad van Hollands Kroon de aanvraag voor een motorcrossterrein op de hoek van de Alkmaarseweg en de Groetweg. De motorcrossers van de Niedorper Motroclub zijn al bijna 40 jaar op zoek naar een vaste locatie om te kunnen crossen. Inmiddels heet de club NHGS Phoenix.

In 2013 sprak de raad zich uit over de voorwaarden waaraan NHGS Phoenix moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vaste motorcrosslocatie. Voorwaarden die werden gesteld hadden betrekking op een businessplan en het geluidsniveau. Inmiddels heeft de motorclub heeft een businessplan en een akoestisch onderzoek aangeleverd bij de gemeente. Lees verder

Motorcrossbaan met beperkingen

‘Motorcrossen in de Wieringermeer in 2002’ – Foto: Alexander Bügel

WIERINGERMEER – In het voorstel van wat het college heeft gestuurd aan de raad zijn duidelijke restricties aangebracht ten aanzien van een eventueel motorcrossterrein in de Wieringermeer.

Bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van Hol­lands Kroon stel­len de ge­meen­te­raad voor om de baan 26 zon- en feest­da­gen per jaar open te la­ten zijn tus­sen 12.00 en 18.00 uur. Daar­naast mo­gen de cros­sers 4 da­gen per week maxi­maal zes uur per dag op de baan trai­nen, tus­sen 7.00 en 19.00 uur ’s avonds. Het college houdt nog een slag om de arm door aan te ge­ven dat de uit­komst van de Mer aan­lei­ding kan zijn om de ope­nings­tij­den aan te pas­sen.

Lees verder

Gemeenteraad in februari aan zet over motorcrossterrein

Foto: Motocrossplanet.nl

WIERINGERMEER – In december 2013 heeft de gemeenteraad onder een aantal voorwaarden, waaronder een beperking ten aanzien van het geluidsniveau, de bereidheid uitgesproken om een permanent motorcrossterrein in de gemeente mogelijk te maken op de hoek van de Alkmaarseweg (N242) en de Groetweg in Middenmeer. Het college kreeg daarbij de opdracht om de motorsportfederatie een businessplan te laten uitwerken.

Dit businessplan en een akoestisch onderzoek is opgesteld en daarvan heeft het college besloten om deze voor te leggen aan de gemeenteraad. Die vergadert op donderdagavond 22 februari over dit onderwerp. Deze stukken zijn twee weken voorafgaand aan de vergadering in te zien op de website van Hollands Kroon.
Lees verder