Echtpaar Van Wieren-Post 60 jaar getrouwd

wedding-ringsMIDDENMEER – Met een ont­bijt verrasten de  kin­de­ren van Tji­be en An­kie van Wie­ren-Post hun ou­ders gis­te­ren. Zes­tig jaar ge­le­den trad het paar in het hu­we­lijk. Acht kin­de­ren heeft het stel. Dan zijn er ook nog zes­tien klein­kin­de­ren en vier ach­ter­klein­kin­de­ren.

Bin­nen Mid­den­meer is het echt­paar inmiddels di­ver­se ke­ren ver­huisd. Nu woont het paar aan de El­zen­hof. ,,Dit is een huis waar wij oud in kun­nen wor­den.” Want oud voe­len de twee 83-ja­ri­gen zich ze­ker nog niet. Ze kun­nen al­les nog zelf en gaan re­gel­ma­tig op pad met de auto en ca­ra­van. Deze zo­mer naar Ita­lië. ,,Dat gaat nog pri­ma. Ik ben ten­slot­te ge­trouwd met een uit­ste­kend chauf­feur.”

Feest op de Haven groot succes


feesthaven1MIDDENMEER
– De or­ga­ni­sa­tie van het Feest op de Ha­ven in Mid­den­meer is zeer te­vre­den over de wij­ze waar­op het eve­ne­ment za­ter­dag is ver­lo­pen. Volgens Anita Barten zijn er verspreid over de hele dag zo’n tweeduizend bezoekers geweest. Om 14.00 uur werd het startsein gegeven met de opening door de prinsessen Anna en Elsa van Prinsesopjefeestje.nl. Nadat de kinderen welkom waren geheten werd er samen met de prinsessen een liedje uit Frozen gezongen. Welke door de aanwezige kinderen uit volle borst werd meegezongen.
Lees verder

Tomatentelers gaan fuseren

Foto: Alcius.nl

Foto: Alcius.nl

MIDDENMEER – De to­ma­ten­teelt­be­drij­ven Agro Care en Kes­gro, bei­den ac­tief op Agri­port, gaan fu­se­ren. De bei­de be­drij­ven kie­zen voor deze fu­sie om hun as­sor­ti­ment te ver­bre­den en daar­mee hun klan­ten be­ter te be­die­nen. De bei­de glas­tuin­bouw­be­drij­ven werk­ten al twin­tig jaar lang sa­men. Nu gaan ze ge­za­men­lijk ver­der on­der de naam Agro Care.

Deze fu­sie maakt vol­gens de fu­sie­part­ners ver­volgstap­pen be­ter mo­ge­lijk. Phi­lip van Ant­wer­pen (Agro Care) en Ad van Kes­ter (Kes­gro) zien de fu­sie als een lo­gi­sche stap in de ver­de­re ont­wik­ke­ling van hun on­der­ne­min­gen. ,,Wij heb­ben in­no­va­tie en sa­men­wer­king hoog in het vaan­del staan. Deze fu­sie is dan ook een goe­de ba­sis voor de toe­komst.”

Mini-machines bij Dick Troost

Foto: Alexander Bügel

Foto: Alexander Bügel

WIERINGERWERF – Dick Troost houdt zaterdag­mid­dag tus­sen twee en vijf uur open huis in zijn show- en fa­brieks­ruim­te. Er zijn 25 mi­ni­a­tuur­land­bouw­ma­chi­nes te zien, die hij in de loop der ja­ren bouw­de. Ook is er een Fendt-trac­tor te zien die zich voort­be­weegt op ver­wis­sel­ba­re rups­ban­den.

De oud­ste ma­chi­ne, een Ol­den­huis-scho­ven­trans­por­teur, is 67 jaar oud. Deze werd door de ei­ge­naar ge­maakt op 22-ja­ri­ge leef­tijd en werkt nog steeds naar be­ho­ren. De show- en fa­brieks­ruim­te be­vindt zich aan de Brink­weg 2, na­bij de Cul­tuur­schuur.

Zonnepanelen in Wieringermeer

Zonnepanelen weideWIERINGERMEER – In de Wie­rin­ger­meer­pol­der wil Nuon het groot­ste zon­ne­park van Noord-Hol­land bou­wen: 120.000 pa­ne­len, ver­deeld over bij­na der­tig hec­ta­re grond, moe­ten per jaar tien­dui­zend huis­hou­dens van stroom voor­zien. De zon­ne­pa­ne­len ko­men te staan bij vijf­tig Nuon-wind­mo­lens in het toe­kom­sti­ge Wind­park Wie­rin­ger­meer. Deze tur­bi­nes draai­en van­af me­dio 2018.
Lees verder

Nepfacturen Buma/Stemra

Factuur bureau stemra

´De spookfactuur van Bureau Stemra´

WIERINGERWERF – Bij­na had Mar­ti­ne Bil, ei­ge­na­res­se van café Bij de Bu­ren in Wie­rin­ger­werf, de ge­vraag­de 411 euro over­ge­maakt. Toen keek ze nog eens goed en zet­te ze toch vraag­te­kens bij de fac­tuur waar, toen ze be­ter keek, ‘Bu­reau Stem­ra’  stond in plaats van Bu­ma/S­tem­ra. Na­der on­der­zoek op in­ter­net le­ver­de op dat het in­der­daad gaat om een spook­fac­tuur. Zo meldt de Schager Courant.

‘Bu­reau Stem­ra’ heeft op de fac­tuur een logo staan dat sterk lijkt op dat van Bu­ma/S­tem­ra. De au­teurs­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie van mu­zi­kan­ten en mu­ziek­uit­ge­vers waar­schuwt op haar web­si­te ook voor de prak­tij­ken van ‘Bu­reau Stem­ra’. On­der­ne­mers wordt daar­in ge­vraagd geld over te ma­ken naar een (Duits) re­ke­ning­num­mer.

‘Geen vluchtelingenopvang in De Oude Beurs’

b en w overleg

‘Overleg tussen het college op een laat tijdstip in het gemeentehuis’ – Foto: Erwin Slootweg

ANNA PAULOWNA / MIDDENMEER – Het plan om een AVO, een Aanvullende Opvanglocatie asielzoekers in de Oude Beurs in Middenmeer in te richten, werd door de raad verworpen. Met 15 stemmen tegen en 14 stemmen voor ging de raad uiteindelijk niet akkoord met het voorstel van het college.

Er waren vijf insprekers vanuit het dorp naar de vergadering gekomen. Zij maakten zich vooral zorgen over wat er na de asielzoekers in het pand kon komen. De angst bestond dat er arbeidsmigranten in zouden komen. Een andere inwoner maakte zich zorgen over de veiligheid.
Lees verder

Concours Hippique Middenmeer

WieringermeerruitersMIDDENMEER – Komend weekend van 2 en 3 juli kunt u in het groene hart van de Wieringer- meer twee dagen lang uitgebreid genieten van paardensport op regionaal topniveau met elke dag spring- en dressuurrubrieken voor paarden en pony’s. Dit weekend organiseren de Wieringermeerruiters alweer voor de derde keer het Concours Hippique Middenmeer.
Paardenminnend Nederland is net als voorgaande jaren weer te gast op de prachtige locatie van de familie Vijverberg aan de Cultuurweg 9 te Middenmeer.
Lees verder

Zomerkamp bij jeugdtheaterschool

Jeugdtheaterschool On StageWIERINGERWERF – Met  Jeugdtheaterschool On Sta­ge ver­zorgt Mi­chel­le de Jong les­sen in ac­te­ren, zin­gen en dan­sen. Zij richt zich met haar jeugd­the­a­ter­school op Wie­rin­ger­werf, Me­dem­blik en Hoorn. Het The­a­ter Zo­mer­kamp is be­doeld voor kin­de­ren van 7 tot en met 12 jaar. Zij krij­gen vijf da­gen work­shops, steeds van half tien tot half vijf.

Het gaat niet al­leen om ac­te­ren, dan­sen en zin­gen. Er zijn ook work­shops schrij­ven van tek­sten, bou­wen van de­cor en ma­ken van kos­tuums. Er wordt toe­ge­werkt naar een spec­ta­cu­lai­re eind­s­how voor fa­mi­lie, vrien­den en an­de­re be­lang­stel­len­den.

Jeugd­the­a­ter­school On Sta­ge werkt sa­men met Dazz­ling Dan­ce Stu­dios. Het evenement is van 1 tot en met 5  augustus.