Raadsvergadering over recreatiewoningen en huisvesting flexwerkers bij Joods Werkdorp

ANNA PAULOWNA – Vanavond is er een raadsvergadering in Anna Paulowna. De gemeenteraad vergadert over een tweetal oordeelsvormende onderwerpen. Als eerste staat de regelgeving rondom recreatiewoningen op de agenda.

Het bewonen van recreatiewoningen is in beginsel niet toegestaan. In oktober 2017 heeft de raad tijdens een beeldvormende bijeenkomst met inwoners, ondernemers, het college en medewerkers gesproken over het wonen in een recreatiewoning. Het doel was om te peilen hoe de samenleving hierover denkt. Het was een positieve bijeenkomst waar verschillende standpunten zichtbaar werden. Besloten werd om de regionale visie verblijfsrecreatie af te wachten. De raad heeft op 23 mei 2019 nog geen besluit genomen over de omgevingsvisie Transformeren recreatiewoningen naar bestemming wonen. Daarover heeft eerst nog in een beeldvormende bijeenkomst plaatsgevonden en aan de hand daarvan zijn er enkele aanpassingen aan de omgevingsvisie gedaan. Vanavond zal de raad zich opnieuw buigen over dit onderdeel uit de omgevingsvisie.
Lees verder

Wel of geen arbeidsmigranten bij het voormalig Joods Werkdorp?

‘Een visuele weergave van de plannen rondom het Joods Werkdorp’ – Afbeelding: TPAHG architecten

SLOOTDORP – Wel of geen arbeidsmigranten bij het Joods Werkdorp? Dat is voor de inwoners in het gebied rondom de komende week de vraag waar zij een ontkennend antwoord op hopen te krijgen.

Aanstaande donderdag buigt de raad zich over een principeverzoek aangaande de vestiging van 280 arbeidsmigranten in nieuw te bouwen ‘barakken’ op het terrein van het voormalig Joods Werkdorp. Het plan komt uit de koker van projectontwikkelaar Joep Karel, die eigenaar is van het hoofdgebouw van het voormalig Joods Werkdorp. Met de inkomsten van de huisvesting van arbeidsmigranten wil hij een bijdrage leveren aan de exploitatie van het hoofdgebouw als museum.

Twee maanden geleden heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon nieuw beleid vastgesteld over de huisvesting van arbeidsmigranten. Binnen de kaders die in dit plan zijn gesteld past het plan op de hoek van de Nieuwesluizerweg en Waardweg niet. Uitgangspunt van het beleid was dat grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten alleen op bedrijventerreinen bij grote kernen plaats zou vinden.
Lees verder

Concert ten bate van het monument herdenkingsstenen Joods Werkdorp

WIERINGERWERF – ‘Wij willen de mensen die tussen 1934 en 1941 gewoond en gewerkt hebben in het Joods Werkdorp in Slootdorp en vermoord zijn door het naziregime, niet vergeten. Daarom het initiatief voor realisatie van een monument met bijna 200 herdenkingsstenen, met naam leeftijd en plaats van overlijden, voor iedere persoon die vanuit het Joods Werkdorp in vernietigingskampen is vermoord.’vertellen de initiatiefnemers van het herdenkingsmonument.

Als onderdeel om de kosten te bestrijden zal er op zondag 27 oktober een concert worden gehouden in de theaterzaal van de Cultuurschuur. Tijdens dit benefietconcert kan er worden geluisterd naar Bright Singing uit Middenmeer o.l.v. Dennis van der
Heijden. Dit kwalitatief hoogstaande koor met ca. 55 zangers en zangeressen, met pianobegeleiding van Remi Gunther, zingt zeer herkenbare lichte muziek.
Lees verder

Documentaire Joods Werkdorp eind deze maand te zien

SLOOTDORP – Documentairemaker Frans Bromet maakte de afgelopen maanden een documentaire over het Joods Werkdorp Nieuwesluis. In de documentaire kijkt Bromet naar de geschiedenis van van het Joods Werkdorp en ook naar de toekomst van het complex aan de Nieuwesluizerweg.

De 55 minuten durende documentaire is voor het eerst te zien op 23 september bij de openbare informatieavond over de planvorming rond het Joods Werkdorp in Slootdorp. Ook zal de documentaire te zien zijn op de open dag van de stichting Joods Werkdorp op 20 oktober. Later zal de EO de documentaire uitzenden op NPO 2.

Herdenkingssteentjes Joods Werkdorp

‘Het voormalig Joods werkdorp’- Foto: Rudolphous

SLOOTDORP – Tussen 1934 en 1941 komen joodse vluchtelingen uit voornamelijk Nazi-Duitsland, Oostenrijk en Nederland naar het Joods Werkdorp, opgericht door de Nederlandse Joodse gemeenschap. Daar, in Slootdorp, worden zij in twee jaar omgeschoold tot agrariër, bouwvakker of ambachtsman. Na de voltooiing van de opleiding konden zij emigreren naar veiliger oorden. In 1941 telt het werkdorp circa 300 inwoners, overvol in verband met de groeiende instroom van steeds jongere leerlingen.
Lees verder

Laatste leerling Joods Werkdorp Nieuwesluis overleden

‘Het voormalig Joods werkdorp’- Foto: Rudolphous

SLOOTDORP – Kort voor de kerstdagen is Chanan Floersheim op 94-jarige leeftijd overleden dat meldt de Stichting Joods Werkdorp Wieringermeer. ‘Voor zo­ver bij ons be­kend, was hij nog de eni­ge over­le­ven­de be­wo­ner die zijn op­lei­ding in het werk­dorp heeft ont­van­gen’, zegt voor­zit­ter Ron Bar-El namens de stichting in de Schager Courant.

Floers­heim werd de af­ge­lo­pen zo­mer op­ge­spoord door do­cu­men­tai­re­ma­ker Frans Bro­met, Bromet maakt een film over het voor­ma­li­ge Joods Werk­dorp. Het was de be­doe­ling de laat­ste ac­tie­ve over­le­ven­de in april van het ko­men­de jaar naar Sloot­dorp te ha­len zo­dat die nog eens kon zien waar hij in de Twee­de We­reld­oor­log leef­de. Om dat fi­nan­ci­eel al­le­maal mo­ge­lijk te ma­ken was de stich­ting een in­za­me­lings­ac­tie ge­start. Een actie met succes want net voor de kerst waren de financiële middelen bijeengebracht.

Joods Werkdorp hoopt komst ‘Polenhotel’ met petitie te voorkomen

WIERINGERMEER – Een petitie moet voorkomen dat het Joods Werkdorp Slootdorp-Nieuwesluis in Wieringermeer wordt omgebouwd tot een woonbestemming voor zeker driehonderd arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Er wordt al jaren gesteggeld over de toekomst van het Joods Werkdorp. Projectontwikkelaar Joep Karel wil op het terrein zeven woongebouwen neerzetten, evenals een uitzendbureau en een winkel.  Lees verder

Wim van Schaik overleden

‘Wim van Schaik in 2016’ – Foto: De Vierklank

GROENEKAN – De landelijk bekende kunstverzamelaar Wim van Schaik is afgelopen week overleden. Van Schaik nam enkele jaren gelden ook het initiatief om van het voormalig Joods werkdorp een nationaal herinneringscentrum en museum te maken.

Van Schaik hield vele exposities in het gebouw van het voormalig werkdorp en kwam op de barricade als er bijvoorbeeld plannen waren tot het vestigen van seizoensarbeiders in het pand. Wim van Schaik stak veel tijd, geld en energie in zijn project. Maar door een afnemende gezondheid trok hij zich geleidelijk terug naar de achtergrond. Wim van Schaik werd 93 jaar oud.

Open huis Joods Werkdorp

‘Het voormalig Joods werkdorp’- Foto: Rudolphous

SLOOTDORP – Zondag 17 september zal er een open dag worden gehouden in het voormalig Joods Werkdorp Nieuwesluis. Tij­dens de open dag wordt zon­dag het start­sein ge­ge­ven voor de geld­in­za­me­lings­ac­tie om de laatst be­ken­de nog in le­ven zijn­de ex-be­wo­ner van­uit Is­raël naar Ne­der­land te ha­len. Lees verder

Werkgroep Joods Werkdorp opgericht voor behoud van het werkdorp

Joods Werkdorp WieringermeerWIERINGERMEER – Joden in het Hollands Noorderkwartier willen het Joodse Werkdorp in de Wieringermeer behouden. Zij hebben in reactie op de grote maatschappelijke onrust over plannen van projectontwikkelaar Joep Karels de Werkgroep Joods Werkdorp opgericht.
Lees verder