Nieuwe aanmeldingen op informatieavond voor de Poldermolen

´Voorzitter Henk van Bodegom gaat voorop in de strijd om de Poldermolen te realiseren´ – Foto: Aangeleverd

SLOOTDORP – Tijdens de in­for­ma­tie­avond in Sloot­dorp over de Pol­der­mo­len hebben zich ruim vijf­tig nieu­we le­den aangemeld. De leden sloten zich aan bij de coöpe­ra­tie die langs de A7 een wind­mo­len wil ex­ploi­te­ren. Verder ondertekenden 75 per­so­nen de pe­ti­tie te­gen het be­sluit van de gemeente Hol­lands Kroon om de ver­gun­ning voor de tur­bi­ne in te trek­ken.

Informatieavond verkeersplan herstructurering Wieringerwerf

WIERINGERWERF – Eerder dit jaar is tijdens een informatieavond in de Cultuurschuur waardevolle informatie opgehaald over de cultuurhistorische kenmerken voor Wieringerwerf die volgens inwoners bewaard moeten blijven bij de herstructurering.

Verkeerssituatie Wieringerwerf

Op die avond is aangekondigd dat voor de zomer van dit jaar ook met de inwoners een gesprek gevoerd gaat worden over het verkeer. Vorig jaar zijn veel reacties ontvangen over de verkeerssituatie in het gebied tussen de Terp en de Brinkweg. Er zijn tellingen verricht en de verkeersstromen zijn in beeld gebracht. Het gaat daarbij om fietsers, auto’s, vrachtwagens en, landbouwverkeer. Er is gekeken naar de hoeveelheid doorgaand verkeer in het gebied en het parkeren aan de Terpstraat.

Advin is opdracht gegeven om een eerste analyse te doen en dit heeft drie mogelijke scenario’s voor de verkeersafwikkeling in het plangebied opgeleverd. Aan de analyse van Advin voegen wij graag de lokale kennis toe en we willen samen met de inwoners en gebruikers verkennen wat een voorkeursscenario is.

Informatiebijeenkomst 11 juli
Hollands Kroon nodigt u daarom van harte uit voor de informatiebijeenkomst op dinsdag 11 juli a.s. vanaf 19.30 uur in de Cultuurschuur. Het programma ziet er als volgt uit:

  • 19.30 inloop
  • 19.45 welkom door gemeente Hollands Kroon / kennismaking
  • 19.50 presentatie Advin (analyse en scenario’s)
  • 20.15 pauze
  • 20.30 in groepen bespreken van de scenario’s
  • 21.30 terugkoppeling en vervolg
  • 22.00 afsluiting

Voorkeursscenario
Het voorkeursscenario wordt na de zomer aan het college en de gemeenteraad aangeboden. Na besluitvorming gaat het een onderdeel vormen van de stedenbouwkundige uitwerking van de deelgebieden. Die stedenbouwkundige uitwerking is vervolgens de basis voor de verder planologische uitwerking voor het oude deel van Wieringerwerf en de inrichting van de wegen na het vervangen van de riolering. Als u deze avond bij wilt wonen kunt u zich tot en met 9 juli a.s. aanmelden via projecten@hollandskroon.nl.