Informatieavond verkeersplan herstructurering Wieringerwerf

WIERINGERWERF – Eerder dit jaar is tijdens een informatieavond in de Cultuurschuur waardevolle informatie opgehaald over de cultuurhistorische kenmerken voor Wieringerwerf die volgens inwoners bewaard moeten blijven bij de herstructurering.

Verkeerssituatie Wieringerwerf

Op die avond is aangekondigd dat voor de zomer van dit jaar ook met de inwoners een gesprek gevoerd gaat worden over het verkeer. Vorig jaar zijn veel reacties ontvangen over de verkeerssituatie in het gebied tussen de Terp en de Brinkweg. Er zijn tellingen verricht en de verkeersstromen zijn in beeld gebracht. Het gaat daarbij om fietsers, auto’s, vrachtwagens en, landbouwverkeer. Er is gekeken naar de hoeveelheid doorgaand verkeer in het gebied en het parkeren aan de Terpstraat.

Advin is opdracht gegeven om een eerste analyse te doen en dit heeft drie mogelijke scenario’s voor de verkeersafwikkeling in het plangebied opgeleverd. Aan de analyse van Advin voegen wij graag de lokale kennis toe en we willen samen met de inwoners en gebruikers verkennen wat een voorkeursscenario is.

Informatiebijeenkomst 11 juli
Hollands Kroon nodigt u daarom van harte uit voor de informatiebijeenkomst op dinsdag 11 juli a.s. vanaf 19.30 uur in de Cultuurschuur. Het programma ziet er als volgt uit:

  • 19.30 inloop
  • 19.45 welkom door gemeente Hollands Kroon / kennismaking
  • 19.50 presentatie Advin (analyse en scenario’s)
  • 20.15 pauze
  • 20.30 in groepen bespreken van de scenario’s
  • 21.30 terugkoppeling en vervolg
  • 22.00 afsluiting

Voorkeursscenario
Het voorkeursscenario wordt na de zomer aan het college en de gemeenteraad aangeboden. Na besluitvorming gaat het een onderdeel vormen van de stedenbouwkundige uitwerking van de deelgebieden. Die stedenbouwkundige uitwerking is vervolgens de basis voor de verder planologische uitwerking voor het oude deel van Wieringerwerf en de inrichting van de wegen na het vervangen van de riolering. Als u deze avond bij wilt wonen kunt u zich tot en met 9 juli a.s. aanmelden via projecten@hollandskroon.nl.

Cultuurhistorisch onderzoek Wieringerwerf

‘Oude foto van de Meeuwstraat in Wieringerwerf’ – Foto: Aangeleverd

WIERINGERWERF – Wieringerwerf is een dorp met een rijk en herkenbaar verleden dat teruggaat tot de inpoldering van de Wieringermeer. Hollands Kroon werkt aan een centrumplan voor Wieringerwerf, zodat het dorp gaat voldoen aan de eisen van nu én de toekomst. Op maandag 10 april, 19.30 uur, is er een informatieavond in .
Lees verder

Wensen sportcampus worden geïnventariseerd

WIERINGERWERF – In het vlekkenplan van Wieringerwerf is ruimte gereserveerd voor een sportcampus. Deze zal in het gebied tussen de Zuiderzeehal en de zwembad De Terp worden vormgegeven. De invulling van het gebied begint zo langzamerhand worm te krijgen.
Lees verder

Bijeenkomst raad en belangengroepen herstructurering Wieringerwerf

Logo Hollands Kroon vlagWIERINGERWERF – In juni 2016 heeft de gemeenteraad het vlekkenplan voor de herstructurering van Wieringerwerf vastgesteld. Dit plan is het resultaat van gesprekken met een aantal partijen, waaronder belangengroepen en inwoners.

Beeldvormende bijeenkomst
De gemeenteraad wil graag in gesprek met deze groepen om zich een completer beeld te vormen over de noodzaak en het nut van de herstructurering. Om die reden organiseren zij op 15 november een beeldvormende bijeenkomst in het voormalige pand van de Rabobank aan de Brinkweg 17 in Wieringerwerf. Als u deze avond bij wilt wonen dan kunt u zich tot en met 14 november aanmelden via projecten@hollandskroon.nl. De belangengroepen en inwoners die bij de vorige bijeenkomsten over de herstructurering aanwezig waren, hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Lees verder

College legt plan voor herstructurering Wieringerwerf voor aan raad

Plangebied Herstructurering WieringerwerfWIERINGERWERF – Wieringerwerf is een van de vier hoofdkernen in Hollands Kroon en heeft een belangrijke regionale functie. Om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in deze kern op peil te houden, moeten er voor de toekomst van het dorp gerichte keuzes gemaakt worden voor de inrichting (herstructurering). De riolering in het oudste gedeelte van Wieringerwerf moet worden vervangen en is de aanleiding om ook andere zaken op te pakken. Om keuzes te maken wat opgepakt moet worden is het afgelopen half jaar met veel partijen gesproken. Dit heeft geleid tot een vlekkenplan dat op 23 mei is gepresenteerd aan inwoners en geïnteresseerden. Een vlekkenplan is een technische term om een globale indeling van een gebied inzichtelijk te maken.
Lees verder

Kern Wieringerwerf wordt opgeknapt

Plangebied Herstructurering Wieringerwerf
WIERINGERWERF – De aanleiding voor de herstructurering is dat de tachtig jaar oude riolering moet worden vervangen. Daarom moeten de meeste straten toch al worden opengebroken. Dit is een kostbaar project en daarom grijpt Hollands Kroon deze gelegenheid aan om de rest van Wieringerwerf meteen een facelift te geven. Waarschijnlijk zal er met het gebied rond  de Terpstraat worden begonnen. De schatting is dat dat deel van de herstructurering, samen met een groot verkeersonderzoek, zeker vijf jaar zal duren.

Vervolgbijeenkomst herstructurering Wieringerwerf op 23 mei

Cultuurschuur EntreeOp 23 mei organiseren we een tweede inwonersbijeenkomst over de herstructurering van Wieringerwerf.

Naar aanleiding van de vorige bijeenkomst zijn veel suggesties binnengekomen voor de toekomst van het oude deel van het dorp. De binnengekomen reacties willen we graag aan u presenteren en de eerste concepten van het vlekkenplan laten zien. Dit doen we op 23 mei in de Cultuurschuur in Wieringerwerf. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Als u deze avond bij wilt wonen kunt u zich tot 20 mei aanmelden via projecten@hollandskroon.nl.
Lees verder