Notitie Reikwijdte & Detailniveau motorcrosslocatie ter inzage

Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

WIERINGERMEER – Op 22 februari 2018 heeft de gemeenteraad besloten in te stemmen met het opstarten van de vervolg procedures voor de realisatie van een motorcrosslocatie in Hollands Kroon. De hoek Alkmaarseweg/Groetweg is hiervoor aangewezen als locatie. Vanaf het moment van besluitvorming van de raad heeft de motorcrossfederatie gewerkt aan een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD ligt vanaf vrijdag 7 juni zes weken ter inzage. Deze tijd kunt u gebruiken om hier een zienswijze over in te dienen.

De NRD is een verkennende studie waarin wordt vastgelegd wat de kaders zijn. De NRD gaat over:
1.  het ‘waarom’ van het plan of project;
2.  alternatieven;
3.  milieu-aspecten.

Deze is nodig voor het kunnen opstarten van een Milieueffectrapportage, afgekort een MER procedure. De notitie vindt u hier Lees verder

Afsluiting Westfriese sluisbrug van 11 op 12 april

WIERINGERMEER – In verband met reparatiewerkzaamheden aan de Westfriese sluisbrug aan het begin van de Groetweg in Kolhorn, is deze in de nacht van donderdag 11 op vrijdag 12 afgesloten voor al het verkeer. Ook voor fietsverkeer. Om de overlast tot een minimum te beperken worden de werkzaamheden ’s avonds en ‘s nachts uitgevoerd, tussen 20.00 en 4.00 uur.

De afsluiting is nodig vanwege een reparatie aan de noodbrug. Er is aanrijschade van landbouw vervoer en daarnaast worden scheuren in de schuine kanten gerepareerd. Wanneer de complete renovatie van de sluis en de brug gepland staat is op dit moment nog niet bekend.

Bedrijf aan de Groetweg in beeld als zorgboerderij

MIDDENMEER – Aan de Groet­weg in Mid­den­meer komt mo­ge­lijk een zorg­boer­de­rij voor men­sen met het zo­ge­he­ten 22Q11- of velo car­dio fa­ci­aal-syn­droom. Zij heb­ben door het ont­bre­ken van een stuk­je DNA een aan­ge­bo­ren aan­doe­ning van het ge­he­mel­te, hart en ge­zicht. Dit kan lei­den tot lucht­weg­in­fec­ties, taal-/spraak­pro­ble­men, een ver­stan­de­lij­ke be­per­king plus leer-, ge­drags- en psy­chi­sche pro­ble­men. Dit meldt de Schager Courant vandaag.

De ei­ge­naar is voornemens de boerderij en zijn perceel te verkopen aan de ini­ti­a­tief­ne­mers van de zorgboerderij. Het college van Hollands kroon staat niet on­wel­wil­lend te­gen­over de plannen. De boerderij zal onderdak kunnen bieden aan maximaal 9 bewoners.

Aanvraag motorcrossterrein morgen ter beoordeling in de gemeenteraad

Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

WIERINGERMEER – Morgenavond behandeld de gemeenteraad van Hollands Kroon de aanvraag voor een motorcrossterrein op de hoek van de Alkmaarseweg en de Groetweg. De motorcrossers van de Niedorper Motroclub zijn al bijna 40 jaar op zoek naar een vaste locatie om te kunnen crossen. Inmiddels heet de club NHGS Phoenix.

In 2013 sprak de raad zich uit over de voorwaarden waaraan NHGS Phoenix moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vaste motorcrosslocatie. Voorwaarden die werden gesteld hadden betrekking op een businessplan en het geluidsniveau. Inmiddels heeft de motorclub heeft een businessplan en een akoestisch onderzoek aangeleverd bij de gemeente. Lees verder

Motorcrossbaan met beperkingen

‘Motorcrossen in de Wieringermeer in 2002’ – Foto: Alexander Bügel

WIERINGERMEER – In het voorstel van wat het college heeft gestuurd aan de raad zijn duidelijke restricties aangebracht ten aanzien van een eventueel motorcrossterrein in de Wieringermeer.

Bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van Hol­lands Kroon stel­len de ge­meen­te­raad voor om de baan 26 zon- en feest­da­gen per jaar open te la­ten zijn tus­sen 12.00 en 18.00 uur. Daar­naast mo­gen de cros­sers 4 da­gen per week maxi­maal zes uur per dag op de baan trai­nen, tus­sen 7.00 en 19.00 uur ’s avonds. Het college houdt nog een slag om de arm door aan te ge­ven dat de uit­komst van de Mer aan­lei­ding kan zijn om de ope­nings­tij­den aan te pas­sen.

Lees verder

Gemeenteraad in februari aan zet over motorcrossterrein

Foto: Motocrossplanet.nl

WIERINGERMEER – In december 2013 heeft de gemeenteraad onder een aantal voorwaarden, waaronder een beperking ten aanzien van het geluidsniveau, de bereidheid uitgesproken om een permanent motorcrossterrein in de gemeente mogelijk te maken op de hoek van de Alkmaarseweg (N242) en de Groetweg in Middenmeer. Het college kreeg daarbij de opdracht om de motorsportfederatie een businessplan te laten uitwerken.

Dit businessplan en een akoestisch onderzoek is opgesteld en daarvan heeft het college besloten om deze voor te leggen aan de gemeenteraad. Die vergadert op donderdagavond 22 februari over dit onderwerp. Deze stukken zijn twee weken voorafgaand aan de vergadering in te zien op de website van Hollands Kroon.
Lees verder

Groetweg in Middenmeer wordt 60 km zone

‘De Groetweg’ – Foto: Gemeente Hollands Kroon

MIDDENMEER – Uit oogpunt van verkeersveiligheid is besloten om de Groetweg om te vormen van een 80 km weg naar een 60 km zone. De weg is daarom enige tijd afgesloten op 5 en 7 september tussen 7.00 en 16.00 uur voor doorgaand verkeer. Er wordt getracht de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar er kan (verkeers)hinder ontstaan. Houd hier rekening mee als u de weg op gaat.

Om van de Groetweg een 60 km zone te maken wordt de complete weg inrichting veranderen. De oude belijning wordt verwijderd, er worden rode fietsstroken aangebracht aan beide zijden van de weg en de bebording wordt aangepast aan de nieuwe inrichting.

Auto over de kop op Groetweg

Foto: NHD/DNP.nu

MIDDENMEER – Dat het hier en daar nog verraderlijk glad kan zijn bleek vanmorgen weer eens op de Groetweg. Er gebeurden twee ongelukken vlak na elkaar. De eerste auto gleed van de weg en kwam in de berm tot stilstand. Deze auto liep schade op aan de voorkant van de auto.

De tweede auto sloeg over de kop om vervolgens in de greppel tot stilstand te komen.
De bestuurder van deze auto werd overgebracht naar het ziekenhuis. De Groetweg werd enige tijd afgesloten om beide auto’s te kunnen bergen.