Wethouders nieuwe coalitie op 1 mei benoemd

HOLLANDS KROON – De coalitie tussen Senioren Hollands Kroon, VVD en CDA is rond. Op 1 mei worden de wethouders benoemd door de gemeenteraad. Daarvoor is een buitengewone
raadsvergadering gepland op 1 mei om 20.00 uur in de raadzaal, in MFA De Ontmoeting in Anna Paulowna. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Samenstelling van het college & portefeuilleverdeling
Het college bestaat uit de burgemeester en drie wethouders. Dat is één wethouder minder dan bij het vorige college. Iedere partij levert één wethouder. Daarbij geldt de volgende portefeuilleverdeling:

  • Burgemeester J.R.A. Nawijn 

Openbare orde en veiligheid, personeel & organisatie, communicatie, algemene bestuurlijke zaken, juridische zaken, bezwaar en beroep, integrale handhaving en bestuurlijke samenwerking.

  • Senioren Hollands Kroon: wethouder Mary van Gent

Zorg en welzijn, jeugd, werk & inkomen, onderwijs & onderwijshuisvesting, sport, kunst & cultuur, leerlingenvervoer en dierenwelzijn.

  • VVD: Wethouder Theo Meskers

Economische zaken, De Kop Werkt! (inclusief Match2020), recreatie & toerisme, verkeer & vervoer, Energietransitie, greenport NHN, plattelandsbeleid (P10)en monumenten.

  • CDA: Wethouder Theo Groot

Ruimtelijke ordening, openbare ruimte, woningbouw, financiën & subsidies, vastgoed & grondzaken, accommodatiebeleid, infrastructuur, ICT en klimaatadaptatie & milieu.

Coalitieakkoord
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is SHK (Senioren Hollands Kroon) met zeven zetels als grootste partij uit de bus gekomen. VVD en CDA volgden ieder met vijf zetels. De inwoners van Hollands Kroon hebben het beleid van de vorige coalitie onderstreept door wederom op voorgenoemde drie partijen te stemmen. De coalitie bestaat uit SHK, VVD en CDA.

De afgelopen jaren heeft de vorige coalitie veel gerealiseerd. Enkele voorbeelden zijn de inrichting van de zorg waarbij iedereen die zorg nodig heeft dit ook krijgt, succesvol kernbeheer, ontwikkeling van nieuwe onderwijshuisvesting, de start van de herstructurering van Wieringerwerf en de vaststelling van het bestemmingsplan ’t Veld Noord.

De coalitie gaat verder op de ingeslagen weg met thema’s zoals woningbouw, optimalisatie van het toerisme en toegankelijker maken van vaarroutes, ruimte voor sport en de regionale samenwerking De Kop Werkt en het door-ontwikkelen van Integrale Kind-centra. Nieuwe thema’s zijn onder andere de energietransitie, economische ontwikkeling en meer aandacht voor kunst & cultuur. De rode draad in dit verhaal is de inwoner. Die wordt actief betrokken bij allerlei vraagstukken.

Wilt u het hele akkoord lezen, bekijk dan het hele coalitieakkoord.