Kaders voor omzetten bestemming recreatiewoning naar wonen

‘Eén van de complexen waar recreatiebewoning en vaste bewoning worden gecombineerd is Aemstelsight in Westerland’ – Foto: Marktnet

ANNA PAULOWNA – Het college heeft besloten om kaders aan de gemeenteraad voor te leggen die bepalen of de bestemming van een recreatiewoning kan worden omgezet naar wonen. Het omzetten van de bestemming kan alleen als alle woningen op een park worden omgezet. Individuele recreatiewoningen op een park omzetten naar wonen is dus niet mogelijk. De kaders zijn tot stand gekomen aan de hand van verschillende (regionale) kaders, een participatietraject met belanghebbenden en ervaringen van andere gemeenten. De verwachting is dat de gemeenteraad in mei vergadert over het voorstel.

De andere kaders zijn:

  • Een recreatiewoning moet voldoen aan het bouwbesluit 2012.
  • Criteria op het gebied van ruimtelijke ordening worden getoetst.
  • Ook moet de eigenaar akkoord gaan dat hij zelf verantwoordelijk blijft voor de ruimte op het privéterrein rondom de woning.

De kaders zijn direct na het collegebesluit zes weken ter inzage gelegd in het Gemeenteblad. Als u het niet eens bent met de kaders kunt u vanaf 5 februari een inspraakreactie indienen. Dit moet binnen de wettelijk gestelde termijn van zes weken, waarin het plan ter inzage ligt. Dit kunt u zowel mondeling als schriftelijk doen. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met een medewerker of u kunt uw schriftelijke inspraakreactie toesturen, zowel digitaal als per post. Vermeld bij het onderwerp van uw brief de titel ‘kaders wonen omgevingsvisie’.

Aan de hand van de inspraakreacties worden de kaders al dan niet aangepast (na 18 maart) en voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierover vindt eerst een beeldvormende bijeenkomst plaats op 14 mei. Het doel van deze bijeenkomst is om de gemeenteraad te informeren over het voorstel en de kaders. De bijeenkomst is openbaar. U bent dus welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Wilt u uw mening aan de gemeenteraad kenbaar maken over dit onderwerp? Daar zijn verschillende manieren voor:

  • U kunt inspreken tijdens het inwonersspreekuur van de gemeenteraad. Deze vindt plaats op de dinsdag voorafgaand aan de raadsvergadering waarin het onderwerp wordt behandeld. Naar verwachting wordt dit onderwerp geagendeerd voor de raadsvergadering van 23 mei. Dit betekent dat u op 21 mei kunt inspreken over dit onderwerp. U moet zich hiervoor aanmelden.
  • U kunt een e-mail of brief sturen.
  • Contact opnemen met een raadslid.