Ingezonden brief: ‘Burgerparticipatie’ door Pieter de Jong

Burgerparticipatie

Zo vlak voor de GR 18 dacht ik ook mijn steentje bij te kunnen dragen middels de alom geprezen burgerparticipatie .
Mijn inbreng bestaat niet uit het adopteren en onderhouden van een gemeentelijk plantsoen, maar uit het plaatsen van verkiezingsbeloften naar de in mijn ogen juiste context. 
Hierbij ga ik een goed debat niet uit de weg om mijn zienswijze te toetsen aan de zienswijze van politieke partijen welke deelnemen aan de GR 18 in onze mooie gemeente Hollands Kroon.
Enigszins teleurgesteld door het gevoerde beleid van de coalitiepartijen in de gemeenteraad gaat mijn aandacht vooral uit naar wat er voor beloftes zijn gedaan , welke te lezen in het coalitieakkoord van 2014, en hun verkiezingsprogramma voor een volgende raadsperiode.Blijkbaar wordt dit ,met de door mijn aangedragen suggesties op dossiers zoals: woningbouw, burgerparticipatie, ruimtelijke ordening, verkeersveiligheid en toerisme niet altijd even goed op waarde geschat. 
Het proberen monddood maken van burgers en het veilig verder te leven in een voor hen eigen gecreëerde bubbel is blijkbaar prettiger dan in te gaan op wat er leeft.

Als het om inspraakrecht gaat , kun je in onze gemeente je inbreng hebben op beeldvormende vergaderingen, inspreken op een gemeenteraadsvergadering, aansluiting zoeken bij een fractie of reageren op social media in de hoop dat je ideeën worden opgepakt.

Een paar bevindingen van mijn kant:

  1. Beeldvormende vergadering van 1 feb. J.l welke ging over bestuurlijke vernieuwing o.a. op het gebied van burgerparticipatie, had als openingszin; “Geachte leden van de raad “, niet echt uitnodigend voor de inwoners dus.
  2. Inspraakrecht op gemeenteraadsvergaderingen is beknot tot 5 minuten, zo lezen we in art 6.5 lid4 over het volgende over het inspreekrecht van burgers. “Het woord mag niet worden gevoerd over: a) een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan., b) benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen c) als een klacht in de zin van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan worden ingediend en tot slot d) een (concept)verslag van de raadsvergadering “.  Alles terug te vinden op officiële bekendmakingen.

    Dit beperkt al snel veel zaken waarover je het als burger oneens kunt zijn en tevens de mogelijkheid van een levendig debat naar zo blijkt tussen politieke partijen onderling in de gemeenteraad .

  3. Aansluiten bij een fractie of inspreken op een fractievergadering heeft niet mijn voorkeur want dan bereik je een te klein en slechts geselecteerd publiek. Het is juist de bedoeling dat standpunten breed worden gedragen en getoetst om tot een evenwichtig oordeel te komen.

  4. Reageren op social media leek een goede mogelijkheid en een interessante optie omdat zo vlak voor de verkiezingen , partijen zich profileren. Juist nu is inbreng belangrijk omdat men ideeën kan meenemen in hun verkiezingsprogram middels het aandragen van suggesties . Ook kan het zinvol zijn om hen te herinneren op gemaakte afspraken gevat in een coalitieakkoord . Behaalde doelstellingen en niet behaalde kunnen dan in de juiste context worden geplaatst.

Dit alles lijkt zo mooi omdat de lijnen bij social media kort zijn en de drempel laag is om te  reageren. Te laag is gebleken want hoewel je een debat wilt aangaan binnen de kaders van fatsoen voor normen en waarden wordt je zoals mij is gebleken bv. geblokkeerd omdat je een kritisch geluid geeft en je reacties onzichtbaar worden gemaakt. Heel slecht dat de VVD Hollands Kroon blijkbaar niet gesteld is op geluiden die geen conformiteit vertonen met de partijlijn.

Wat mij betreft is de reactie van de VVD voorman Dhr. Theo Meskers in het NHD over deelname aan de kieswijzer dan ook tekenend .”Een stemwijzer kan ook misleidend zijn”. Daarom stel ik de “Man bijt hond vraag “, Gelooft u alles wat er voor verkiezingsbeloftes allemaal worden gedaan op de partijpagina’s die op social media te lezen zijn ?

Een ding is zeker , er valt nog veel te verbeteren op het gebied van transparantie.

Pieter de Jong, inwoner van Hollands Kroon

Noot van de redactie:
Bovenstaand schrijven heeft de redactie van De Meerpeen ontvangen als ingezonden brief. Aangezien wij de democratie een warm hart toedragen en ruimte willen bieden aan mensen om hun mening te ventileren hebben wij deze brief opgenomen in onze categorie ‘Ingezonden brief’. De inhoud van de ingezonden brief is volledig voor rekening van de briefschrijver.