Eigenaar De Stage naar Raad van State

Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

MIDDENMEER – Morgen, dinsdag 5 juni, vecht Sjaak Sijbring van De Stage uit Middenmeer bij de Raad van Sta­te in Den Haag een uit­spraak van de recht­bank in Alk­maar aan. Inzet is om in het pand aan de Havenkade be­drijfs­fees­ten te mogen ver­zor­gen. De ge­meen­te Hol­lands Kroon trok de van rechtswege toe­ge­ken­de ver­gun­ning­aan­vraag in­ na­dat di­ver­se on­der­ne­mers in de buurt had­den ge­klaagd. Dit omdat men vreest voor par­keer- en ge­luids­over­last.

De rechtbank in Alkmaar stelde de eerder de ge­meen­te Hollands Kroon in het gelijk. Zij  stel­de vast dat Hol­lands Kroon niet tot een wij­zi­ging van de be­stem­ming en een goe­de be­lan­gen­af­we­ging kon over­gaan omdat het horecabedrijf niet in alle informatie had voorzien. Zo ont­braken een be­drijfs­plan, mis­ten ge­ge­vens over fre­quen­tie, om­vang en om­schrij­ving van de nieu­we ac­ti­vi­tei­ten, be­gin en eind­tij­den, een be­schrij­ving van de mu­ziek en even­tu­e­le iso­la­tie­maat­re­ge­len, meldt de Schager Courant.

Zowel eigenaar Sjaak Sijbring als twee van de omliggende bedrijven gaan morgen in ho­ger be­roep te­gen die uit­spraak bij de hoog­ste be­stuurs­rech­ter.