Breedband Hollands Kroon binnen handbereik

HOLLANDS KROON – Breedband internet lijkt weer een stap dichterbij gekomen in Hollands Kroon. Na opnieuw een inventarisatie van de adressen te hebben uitgevoerd bleek dat de grens van 1860 aanmeldingen naar beneden bijgesteld kon worden. Volgens de nieuwe berekeningen zijn 1600 inschrijvingen voldoende. Er ble­ken sinds de eerdere inventarisatie pan­den te zijn ver­dwe­nen of ge­sloopt. En er was spra­ke van leeg­staan­de schu­ren in plaats van huis­hou­dens of be­drij­ven.

‘Eer­lijk ge­zegd acht ik het uit­ge­slo­ten dat het hele pro­ject niet door­gaat. Dat heb ik de be­oog­de aan­ne­mer ook ge­zegd: houd er ern­stig re­ke­ning mee dat je na de bouw­vak aan de slag moet’, al­dus di­rec­teur Alexan­der op de Weegh van de Coöpe­ra­tie Breed­band Hol­lands Kroon in de Schager Courant.

Eind 2020 moe­ten deel­ne­mers zijn aan­ge­slo­ten. In to­taal wordt ze­ven­hon­derd ki­lo­me­ter ka­bel kris­kras door de ge­meen­te ge­trok­ken. Het pro­ject kost 14,5 mil­joen euro, de pro­vin­cie heeft zich ga­rant ge­steld.