INGEZONDEN: ‘Natuureducatie’

Door Peter C. Meijer

Bij gebrek aan media in Hollands Kroon om de gemeenschap kennis te laten maken
van dit geweldige initiatief, schrijf ik dit stukje voor wie het wil lezen. Twee basisscholen en kinderopvangorganisatie Kappio aan de Meet 1 (waar eens het gemeentehuis van Niedorp stond) hebben het initiatief genomen om op de groene strook nabij de scholen een ‘buitenleslokaal’ te maken. Het zijn de Antoniusschool en De Mient.

Daartoe is er contact opgenomen met het IVN (instituut voor Natuureducatie en
Duurzaamheid). Paul de Dooij is projectleider van het opzetten van ‘Tiny Forests’.
Petra Schut van IVN en Kernbeheer Hollands Kroon hebben hierbij geholpen een en
ander te realiseren. Kernbeheer vindt het idee van een Tiny Forest leuk en goed. Zij hadden diverse scholen bereid gevonden om mee te doen. Kernbeheer besloot één Tiny Forest te financieren om met dit project te beginnen.

‘Ondertekenmoment van directeur van IVN, Petra Schut en wethouder Theo Groot.’ – Foto: Hollands Kroon

Op 13 november is er een plantdag. Kinderen leren zo hoe planten groeien en wat
de relatie is tussen planten en dieren (en de mens). Theo Groot en Petra Schut
tekenden een contract waarbij de diverse organisaties elkaar stimuleren dit plan uit te
werken en in stand te houden. Niet alleen de twee genoemde personen tekenden, maar ook twee leerlingen: Bram de Jong en Esmee Molenaar.

Als voormalig voorzitter van de werkgroep biodiversiteit werd ik door de wethouder
geïntroduceerd. Uiteraard was ik aanwezig want mijn leven kent een groot deel
natuur- en milieueducatie en stimulatie. Met het enthousiasme dat ik proefde moet het zeker een plan zijn dat levensvatbaar is. De omgeving draagt daar zeker aan bij.
Er zal onder andere gebruik gemaakt worden van leskisten en herkenningskaarten
van vlinders, hommels en bijen en van andere levende organisme zullen zeker
meehelpen de jongeren van deze scholen te interesseren voor de natuur in hun
buurt. Ik wens hen heel veel succes.

Ingezonden brief: ‘Burgerparticipatie’ door Pieter de Jong

Burgerparticipatie

Zo vlak voor de GR 18 dacht ik ook mijn steentje bij te kunnen dragen middels de alom geprezen burgerparticipatie .
Mijn inbreng bestaat niet uit het adopteren en onderhouden van een gemeentelijk plantsoen, maar uit het plaatsen van verkiezingsbeloften naar de in mijn ogen juiste context. 
Hierbij ga ik een goed debat niet uit de weg om mijn zienswijze te toetsen aan de zienswijze van politieke partijen welke deelnemen aan de GR 18 in onze mooie gemeente Hollands Kroon.
Enigszins teleurgesteld door het gevoerde beleid van de coalitiepartijen in de gemeenteraad gaat mijn aandacht vooral uit naar wat er voor beloftes zijn gedaan , welke te lezen in het coalitieakkoord van 2014, en hun verkiezingsprogramma voor een volgende raadsperiode. Lees verder

Ingezonden brief: ‘Problematiek Waddenpoort’ door oud-Wieringer Sam Kooy

Aan de Raadsleden van de gemeente Hollands Kroon,
Den Burg, 14 januari 2018.

Geachte raadsleden,

Op 25 januari a.s. zou de Raad de ingezonden brief dd. 29 nov. 2017 van KJB-Advocaten namens de fa Luijt te Den Oever kunnen bespreken terzake van het reilen en zeilen rond de (ver)plaatsing van het door de opgestapte wethouder Meskers opgelegde nieuwe dok. “Kunnen”, omdat de brief door de griffier is ingedeeld in categorie II. D.w.z. “overdracht aan het college”. Ik zou zeggen categorie V ! In de visie van de griffier (??) houden de raadsleden hun mond. 

Lees verder

Ingezonden brief: ‘Boer, wat zeg je van mijn kippen?’

HOLLANDS KROON – De gemeenteraad van Stadskanaal heeft Hollands Kroon een brief gestuurd. Zij verzoekt onze Gemeenteraad om steun te geven aan een dringende oproep aan de regering om kippenboeren die getroffen zijn door het gebruik van Fipronil financieel tegemoet te komen.
 
Geen kip meer
Onlangs stond ik met mijn camper bij een boerenbedrijf waar ik twee jaar geleden ook al enige dagen verbleef. Toen liet de kippenboer zijn kippen regelmatig los op een groot terrein. Op gezette tijden kwamen ze in groten getale luid kakelend naar buiten rennen. Maar nu zag ik geen kip meer en gekakel hoorde ik ook al niet. Er was geen kip meer te bekennen. Wegens een Fipronil besmetting waren ze allemaal ‘geruimd’. Gelukkig was het kippenbedrijf niet de enige inkomstenbron van de boer. Hij is daarnaast ook loonwerker en was vorige maand druk bezig met het oogsten van mais.
Ontsmetten bij intensieve veehouderij
Het gaat vrijwel steeds om grote tot zeer grote bedrijven met duizenden kippen die gebruik moeten maken van ontsmettingsmiddelen om de ruimtes gezond en leefbaar te houden voor de vele dieren. Ik herinner me niet dat mijn vader, die zo’n vijftig kippen hield, ooit het kippenhok ontsmette. Om de suggestie van gemeenteraadslid Wittink in herinnering te roepen: er is geen grootschalig ‘Meerkip’ nodig als ieder huisgezin een paar kipjes zou houden in de achtertuin. En een haan: dan heb je geen wekker meer nodig.
Risico
Een ruimte waar duizenden dieren (bij Meerkip zelfs meer dan een half miljoen) gelijktijdig verblijven is vatbaar voor allerlei ziekten en bovendien schadelijk voor de omgeving en allesbehalve duurzaam. Op grootschalige wijze dieren houden is een eigen keuze, in het geval van Meerkip mogelijk gemaakt door het liberale beleid van de gemeente. Kortom, het gebruik van het giftige Fipronil is ondernemersrisico. Als het allemaal goed gaat is er niets aan de hand. Als het fout gaat kun je de schade niet afwentelen op de overheid en daarmee op de belastingbetaler…

Ingezonden brief: ‘Inwoners storen zich aan posters in hun omgeving’


Het straatbeeld in de dorpen van Hollands Kroon wordt niet alleen bij verkiezingen danig vervuild door posters van politieke groeperingen. Dat wekt op zich al behoorlijke irritatie op als deze gemeente zelf zoiets tolereert.

Als er nu ook steevast andere posters als reclame her en der aan lantaarnpalen e.d. worden bevestigt ontsiert dat de omgeving des te meer. Wanneer de eigen dorpswinkel en de “ DOP ” als dorpsontmoetingsplek hier ook mogelijk hinder van kan en zal ondervinden steekt dat des te meer.

De verloedering van de openbare ruimte krijgt steeds meer de overhand, en doet men ook z.g.n. aan drankpreventie want een kratje bier voor weinig staat de meeste burgers wel aan.

Theo Moras


Ingezonden brief: Sociaal domein

Het functioneren van het sociaal domein in de gemeente Hollands Kroon, reactie op de brief van wethouder Van Gent van 19 mei 2017

Van wethouder Mary van Gent hoort de gemeenteraad alleen jubelverhalen over het functioneren van het sociaal domein en over de samenwerking met Incluzio. Vanuit de samenleving bereiken ons echter regelmatig andere berichten. Vandaar dat GroenLinks, PvdA en ChristenUnie gezamenlijk besloten om een kwalitatief onderzoek (geen enquête) te doen onder de ketenpartners, de zorgorganisaties die samenwerken met Incluzio, naar het functioneren van het sociaal domein. Wij zijn met hen in gesprek gegaan, we hebben hen vragen gesteld en hun ervaringen besproken. Wij hebben met een positieve insteek geluisterd naar de bevindingen van verschillende ketenpartners en hopen dat er iets gedaan wordt met de resultaten van ons onderzoek.

Lees verder

Ingezonden brief: ‘Gemeente Hollands Kroon’ door Sam Kooy

Ingezonden briefAan het college van Burgemeester en Wethouders en Raadsleden Gemeente Hollandskroon Anna Paulowna.

Den Burg, 30 november 2016

Onderwerp: Gemeente Hollandskroon.

Dames en heren,

Sedert het ontstaan ruim 4 jaar geleden van de fusiegemeente Hollandskroon hebben de vele veranderingen in de gemeente Hollandskroon mij als import inwoner op Texel mijn bijzondere belangstelling genoten. Mijn belangstelling niet alleen naar een nieuwe grote gefuseerde gemeente maar ook hoe het zich zou gaan ontwikkelen danwel zou gaan functioneren. In het bijzonder werd mijn belangstelling nog eens extra gewekt door de bijzondere wijze waarop het gemeentebestuur van Hollandskroon – laatstelijk vanwege de Zorg zelfs landelijk – in de schijnwerpers kwam te staan. Ongetwijfeld bent u mijn naam, niet alleen in de jazzmuziek, maar ook in dit verband wel eens tegengekomen.
Lees verder

Ingezonden brief: ‘Camping’ door Jervin Tonneman

Oktober 2013.
De ambtenaar: “Ik heb een mooi stukje grond net iets voor jullie”. Oké de prijs?

Een deal januari 2014.
De ambtenaar:  “Als jullie een mooi plan als opwaardering hebben zijn wij ook snel”. Hoe snel? “Maximaal 26 weken”. Akkoord. Ambtenaar verzekerde ons van het feit dat er geen bestemmingswijzing hoefde te komen

De allereerste vergadering wat een rampzalige ervaring. De ambtenaren wisten niet waar ze voor zaten. De door ons aangekochte treinwagon werd direct 4 M2 te groot bevonden. Welke richtlijnen er werden gebruikt kon men zo snel niet beantwoorden. En als klap op de vuurpijl: U komt toch uit de bouw laat eerst maar een rapport maken waaruit blijkt dat jullie überhaupt een camping kunnen beheren.
Lees verder

Ingezonden Brief: ‘Hollands Kroon op de kaart’ door Auke Stielstra

In de raadsvergadering van 22 november werd wederom duidelijk wat voor een stelletje amateurs er in het college en raad, met voorop Jaap Nawijn, zitten. Dit bleek vooral bij de inspreek beurt van Jervin Tonneman. Hij wilde inspreken over de hobbels die hij had ondervonden en nog ondervindt in de ontwikkeling van de camping in Wieringerwerf. Dit werd hem gelijk verboden.

Dan maar inspreken over zijn bedrijf, waarmee hij in het verleden werk verrichtte voor de gemeente. Helaas kon hij dat niet zonder de camping te noemen. Want door zijn gevecht met de gemeente, waarbij hij alles gewonnen heeft wat er maar te winnen viel, blijkt de gemeente bij monde van Jaap Nawijn en vooral Theo Groot een slechte verliezer.
Lees verder