Opnieuw Iepziekte geconstateerd

Foto: Aannemingsbedrijf Kieftenburg

WIERINGERMEER – In de Wieringermeer zijn er opnieuw 22 zieke iepen gevonden. Deze zullen door aannemer Kieftenburg uit Friesland worden verwijdert. Vorig jaar werden er al 31 zieken iepen verwijdert.

In totaal werden er in Hollands Kroon 927 zieke iepen gevonden. In Anna Paulowna 60,
op Wieringen 776, in Niedorp 68 en in de Wieringermeer 22 stuks. Op sommige locaties zal de gemeente komende winter nieuwe bomen planten. Het is nog niet bekend waar en wanneer dat plaats gaat vinden.

Groetweg in Middenmeer wordt 60 km zone

‘De Groetweg’ – Foto: Gemeente Hollands Kroon

MIDDENMEER – Uit oogpunt van verkeersveiligheid is besloten om de Groetweg om te vormen van een 80 km weg naar een 60 km zone. De weg is daarom enige tijd afgesloten op 5 en 7 september tussen 7.00 en 16.00 uur voor doorgaand verkeer. Er wordt getracht de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar er kan (verkeers)hinder ontstaan. Houd hier rekening mee als u de weg op gaat.

Om van de Groetweg een 60 km zone te maken wordt de complete weg inrichting veranderen. De oude belijning wordt verwijderd, er worden rode fietsstroken aangebracht aan beide zijden van de weg en de bebording wordt aangepast aan de nieuwe inrichting.

Royal Pride krijgt toestemming voor huisvesting 80 tijdelijke werknemers

‘Royal Pride aan het Wagenpad’ – Foto: Van Kleef BV

MIDDENMEER – De gemeente Hollands Kroon heeft groen licht gegeven voor de bouw van twee extra logiesverblijven waar in totaal 80 seizoensarbeiders in kunnen worden gehuisvest. De tomatenkwekerij aan het Wagenpad biedt momenteel al aan 40 arbeiders onderdak. Dit wordt nu uitgebreid.

Royal Pride gaat opnieuw in zee met aannemer Van Kleef BV uit Ede om het project vorm te geven. De bouw van het bedrijfspand van Royal Pride in 2007 was ook in handen van Van Kleef BV. De bouwkosten worden geschat op 1 miljoen.

Hollands Kroon: ‘Ongeval niet direct toe te schrijven aan de hopen grond’

‘De verkeersongevallenanalyse dienst van de politie is ter plaatse om het ongeval te onderzoeken’ – Foto: Aangeleverd

SLOOTDORP – Afgelopen maandag vond er een ongeluk plaats op de kruising Schelpenbolweg – Den Oeverseweg. Een bezorgde buurtbewoner uitte zijn zorgen over het gronddepot van de gemeente op de hoek bij deze kruising. In zijn brief naar gemeente en media gaf hij aan dat de opgeslagen grond het zicht weg neemt op de kruising en daardoor zorgt voor gevaarlijke situaties. Aan de hand van de ingezonden brief heeft de redactie van de Meerpeen enkele vragen gesteld aan de persvoorlichting van de gemeente en verzocht om een onderhoud voor de camera met de verantwoordelijk wethouder Theo Groot.

Wij waren nieuwsgierig of de gemeente op de hoogte was van de onveilige situatie door het gronddepot voor het verkeer op de genoemde kruising. ‘Allereerst het volgende, het gaat hier niet om gronddepot, maar opvullen van een berm met overtollig grond. Doordat we de bermen langs de wegen die te hoog liggen afschrapen, hebben we een tijdelijke locatie nodig om de grond op te kunnen opslaan. Dit wordt na het storten altijd zo snel mogelijk gevlakt.’ geeft persvoorlichter Noortje Slot van de gemeente Hollands Kroon aan.

De beantwoording gaf een kleine glimlach op de gezichten van onze redactieleden. Want volgens de betekenis binnen de Nederlandse taal wordt een plaats is waar voorraden worden verzameld geschaard onder een depot. De situatie aan de Den Oeverseweg zou als zodanig kunnen worden aangemerkt. Waarom kenmerkt de gemeente het dan als tijdelijke locatie? Dat  heeft volgens de redactie te maken met regelgeving. Gronddepots dienen te voldoen aan diverse wettelijke eisen.

Aangaande het ongeval van afgelopen maandag is de persvoorlichter ook duidelijk.

‘Situatie kruising Schelpenbolweg – Den Oeverseweg’  – Foto: Gemeente Hollands Kroon

‘Het ongeval van maandag 17 juli is zeer vervelend, maar voor ons niet direct toe te schrijven aan de hopen grond. Mijn collega is die dag direct gaan kijken en heeft foto’s genomen.

‘Situatie kruising Schelpenbolweg – Den Oeverseweg’ – Foto: Briefschrijver

Als wij hierop afgaan zijn de zichtlijnen van dit kruispunt ruim voldoende. Op foto’s die wij eerder hebben ontvangen via Facebook, waarschijnlijk ook de brievenschrijver, is te zien dat de ‘verkeersongevallen analysedienst’ van de politie (VOA) ter plaatse is geweest. Wij hebben maandag 17 juli contact gehad met de politie om te vragen naar de toedracht van het ongeval en of de grondbulten ertoe hebben bijgedragen, maar het rapport van de VOA is nog niet afgerond. Zodra deze klaar is en hieruit blijkt dat de bulten grond hieraan hebben bijgedragen maken wij intern afspraken om de situatie te verbeteren. Naar onze mening zijn al deze feitelijke vragen voldoende beantwoord en vraagt dit niet om een politieke reactie van de wethouder en/of de burgemeester. Bovendien wachten we nog op de uitkomsten van de VOA.’

Zodra de rapportage van de VOA openbaar is zullen wij hier uiteraard over berichten. De veiligheid van de burgers van Hollands Kroon, en zijn gasten, verdient natuurlijk alle aandacht. Dus wordt vervolgt.

 

Burgemeester Jaap Nawijn gaat voor herbenoeming in Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – Op 1 september 2018 eindigt de ambtstermijn van de burgemeester van Hollands Kroon, de heer J.R.A. Nawijn. De heer Nawijn heeft in een gesprek met de commissaris van de Koning aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen.

De commissaris van de Koning heeft naar aanleiding hiervan de gemeenteraad ingelicht en de fractievoorzitters uitgenodigd voor een gesprek. De brief van de commissaris is hier te lezen.

Landelijke procedure herbenoeming burgemeester

Een burgemeestersbenoeming is voor zes jaar. Een burgemeester kan daarna opnieuw worden benoemd. De herbenoemingprocedure is dan als volgt:

 1. Voordat de ambtstermijn afloopt, is er een gesprek tussen de commissaris van de Koning en de burgemeester.
 2. De gemeenteraad stelt een vertrouwenscommissie samen. De vertrouwenscommissie spreekt met de burgemeester.
 3. De gemeenteraad bespreekt het verslag van de vertrouwenscommissie met de burgemeester.
 4. De gemeenteraad stuurt een aanbeveling naar de commissaris van de Koning.
 5. De commissaris adviseert de minister van BZK over de aanbeveling van de gemeenteraad.
 6. De minister beslist en draagt de burgemeester voor herbenoeming voor bij Zijne Majesteit de Koning.

Informatieavond verkeersplan herstructurering Wieringerwerf

WIERINGERWERF – Eerder dit jaar is tijdens een informatieavond in de Cultuurschuur waardevolle informatie opgehaald over de cultuurhistorische kenmerken voor Wieringerwerf die volgens inwoners bewaard moeten blijven bij de herstructurering.

Verkeerssituatie Wieringerwerf

Op die avond is aangekondigd dat voor de zomer van dit jaar ook met de inwoners een gesprek gevoerd gaat worden over het verkeer. Vorig jaar zijn veel reacties ontvangen over de verkeerssituatie in het gebied tussen de Terp en de Brinkweg. Er zijn tellingen verricht en de verkeersstromen zijn in beeld gebracht. Het gaat daarbij om fietsers, auto’s, vrachtwagens en, landbouwverkeer. Er is gekeken naar de hoeveelheid doorgaand verkeer in het gebied en het parkeren aan de Terpstraat.

Advin is opdracht gegeven om een eerste analyse te doen en dit heeft drie mogelijke scenario’s voor de verkeersafwikkeling in het plangebied opgeleverd. Aan de analyse van Advin voegen wij graag de lokale kennis toe en we willen samen met de inwoners en gebruikers verkennen wat een voorkeursscenario is.

Informatiebijeenkomst 11 juli
Hollands Kroon nodigt u daarom van harte uit voor de informatiebijeenkomst op dinsdag 11 juli a.s. vanaf 19.30 uur in de Cultuurschuur. Het programma ziet er als volgt uit:

 • 19.30 inloop
 • 19.45 welkom door gemeente Hollands Kroon / kennismaking
 • 19.50 presentatie Advin (analyse en scenario’s)
 • 20.15 pauze
 • 20.30 in groepen bespreken van de scenario’s
 • 21.30 terugkoppeling en vervolg
 • 22.00 afsluiting

Voorkeursscenario
Het voorkeursscenario wordt na de zomer aan het college en de gemeenteraad aangeboden. Na besluitvorming gaat het een onderdeel vormen van de stedenbouwkundige uitwerking van de deelgebieden. Die stedenbouwkundige uitwerking is vervolgens de basis voor de verder planologische uitwerking voor het oude deel van Wieringerwerf en de inrichting van de wegen na het vervangen van de riolering. Als u deze avond bij wilt wonen kunt u zich tot en met 9 juli a.s. aanmelden via projecten@hollandskroon.nl.

Zieke iepen in Hollands Kroon

‘Een zieke iep herkent men in eerste instantie aan de dode takken’ – Foto: Wikepedia

HOLLANDS KROON – Tijdens een eerste controle is geconstateerd dat 160 gemeentelijke iepen de iepziekte hebben. De meeste zieke iepen staan op Wieringen. Hierbij gaat het om een aantal van 128 bomen. De aannemer, de firma Kieftenbrug uit Friesland, start volgende week met het verwijderen van deze zieke iepen. Na de zomer volgt er nog een tweede controleronde.

De iep en iepziekte
Ongeveer één op de vier bomen in Hollands Kroon is een iep. De iep is een typisch Hollandse boom die in het verleden massaal is aangeplant in de kustgebieden, vooral vanwege zijn goede bestendigheid tegen de (zoute) zeewind. Het grote nadeel vormt helaas de iepziekte. Deze besmettelijke ziekte heeft vooral de laatste 20 jaar stevig huisgehouden in het iepenbestand.

Zieke iep in eigen tuin?
Twijfelt u of de iep in uw tuin ziek is? Neem dan gerust contact op met de gemeente Hollands Kroon? Als de iep ziek blijkt te zijn, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van de boom. Dit is echter niet verplicht.

Onderhoud asfaltwegen in de maand juli

Foto: Gebroeders Min Infra BV

WIERINGERMEER – In de maand juli werkt men weer op een aantal plaatsen in de gemeente aan de weg. De betreffende wegen zijn hierdoor beperkt toegankelijk. Op donderdag 6 juli zullen er asfalteringswerkzaamheden zijn  op de Amstelmeerweg.

Op de volgende plaatsen wordt een nieuwe slijtlaag aangebracht. De werkzaamheden vinden plaats tussen:
– de Ulkersluis en de Molenweg
– Haukessluisweg en de sluis
– de sluis en de dijkdoorgang bij De Haukes
– Haukessluisweg en de Slootweg

Re-integratieverordening wijzigt vanwege aantal plaatsen beschut werk

HOLLANDS KROON – De gemeenteraad heeft zich donderdag 1 juni 2017 gebogen over de Re-integratieverordening. Deze moet opnieuw worden vastgesteld, omdat de regels voor beschut werk door het Rijk zijn veranderd.

Beschut werk
Beschut werk is werk voor inwoners die veel begeleiding nodig hebben op de werkplek en voor wie ook de werkomgeving geschikt moet zijn. Met ingang van dit jaar moet de gemeente inwoners, die in het bezit zijn van een indicatie voor beschut werk, een dienstverband aanbieden. Het minimale aantal is door het Rijk vastgesteld. Vanaf 1 januari 2015 is het voor inwoners van Hollands Kroon met een indicatie voor beschut werk al mogelijk om te werken bij de sociale werkvoorziening Noorderkwartier NV in Schagen. Lees verder